Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi

Kurskod: GT2031
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Grafisk teknologi (GTO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Grafisk teknologi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2011-10-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-12-13.
Nedlagd: 2016-03-21

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom Grafisk Teknologi genom att utföra ett arbete av utvecklings- eller industriell karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • formulera mål för ett industriellt, tjänsteinriktat eller akademiskt projekt
  • ta ansvar för det praktiska och/eller teoretiska genomförandet av arbetet
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedriva, leda eller förbereda för utvecklings- och forskningsarbete
  • bedöma värdet av sina resultat genom noggrann analys
  • muntligt redovisa och försvara examensarbetet inför kritiska åhörare
  • aktivt opponera på annat examensarbete

Innehåll

Studenten skall ges möjlighet att ytterligare kunna fördjupa sig inom grafisk teknologi genom ett självständigt arbete, helst i grupper om två studenter, i industrin eller näringslivet. Arbetet innebär att ta fram en projektplan och att formulera mål för projektet. Därefter följer arbetet med litteraturstudier och att behandla uppgiften, samt göra en detaljerad analys och värdering av resultatet. Arbetet sammanställs i rapportform.

Examinationsformer

Examinationen består av projektplan (1 hp), skriftlig rapport, muntlig redovisning, aktiv opposition på ett annat examensarbete samt deltagande vid tre andra redovisningar (14 hp). Betyg rapporteras som två moment.

Arbetsformer

Självständigt arbete, helst i grupper om två studenter, i industrin eller näringslivet. Handledning under examensarbetet sköts gemensamt av företaget och lärare vid högskolan genom regelbundna träffar. Examinator följer samtidigt upp arbetet.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Minst 150 högskolepoäng i programmet avklarade varav minst 60 högskolepoäng i Grafisk teknologi samt startgodkännande av examinator.

Övrigt

Kursen ersätter GT2013

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur