Kursplan

Kursplan: Naturgeografi - Det föränderliga jordklotet

Kurskod: GG1002
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Geografi (GGA)
Ämnesgrupp: Geovetenskap och naturgeografi
Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Geografi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2006-11-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2007-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-09-10.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-09-10.
Nedlagd: 2015-10-14

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- genom egna studier ha skaffat sig kunskaper om naturlandskapets karaktär, bildningssätt och föränderlighet i Sverige och Norden, med utblick mot övriga världen;
- ha kunskaper om de uppbyggande och nedbrytande processer som skapar naturlandskapet och de naturresurser som vi utnyttjar och skriftligt och muntligt kunna beskriva dessa processer;
- ha förvärvat kunskaper om bergrund, jordarter och landformer;
- ha förvärvat kunskaper om och kunna redogöra grundläggande kring klimat, meteorologi och vattnets kretslopp;
- ha förståelse för naturlandskapets förändring och hur människor utnyttjat resurser i landskapet för sin försörjning, samt hur detta mark- och resursutnyttjande har påverkat miljön;
- ha insikt i hur människans utnyttjande av naturresurser, markanvändning och andra aktiviteter har betydelse för den hållbara utvecklingen i miljön;
- genom övningar och fältstudier ha skaffat sig redskap för att kunna identifiera spåren efter naturprocesser i dagens landskap genom att tolka och förstå befintlig information i publikationer, kartor och i fält.

Innehåll

Innehållet kommer att i första hand utgå från de förändringar som sker i landskapet som ett resultat av processer i ett ständigt kretslopp, därför blir kretslopps- och cykeltänkandet centralt för kursen. Kursens geografiska huvudområde är Sverige och Norden, men eftersom processerna är mer eller mindre lika över hela världen så är beskrivningarna av processerna inte bundna till speciella geografiska regioner utan utgår mer från olika områden och platser över hela världen. Vissa processer och fenomen förekommer dessutom i betydligt större omfattning på andra platser i världen, vilket gör att dessa behandlas mer centralt i kursen.

I kursen återfinns följande ämnesområden:
- bergarts- och jordartsbildande processer;
- förekomst och identifikation av berg- och jordarter, samt landformer;
- klimat, meteorologi och hydrologi (vatten);
- klimattyper och vegetationszoner;
- naturresurser och resursutnyttjande

Examinationsformer

Skriftlig examination, godkända inlämningsuppgifter i samband med seminarieverksamhet, deltagande i lektioner, laborationer, exkursioner och studiebesök.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, exkursioner, studiebesök och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Introduktion till Geografi 7,5 hp eller motsvarande

Övrigt

Maximalt 5 provtillfällen.
En av de fyra kurser som ersätter Geografi A.

Summary in English

Litteratur

  • Andréasson, P-G. (red.). (2006) Geobiosfären : en introduktion. 1 uppl. Lund : Studentlitteratur. (604 s). ISBN 91-44-03670-1
  • Bogren, J., Gustavsson, T., Loman, G.. (2006) Klimatförändringar : naturliga och antropogena orsaker. 2 uppl. Lund : Studentlitteratur. (270 s). ISBN 91-44-04467-4
  • (2004) Sveriges nationalatlas, Berg och jord. 2 uppl. Vällingby : Sveriges nationalatlas (SNA). (176 s). ISBN 91-87760-53-3

Referenslitteratur