Kursplan

Kursplan: Bildkomponerande I

Kurskod: BQ1055
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp: Medieproduktion
Utbildningsområde: Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-04-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

  • visa grundläggande förmåga att hantera digital videoredigering
  • urskilja grundläggande principer om digital media och filhantering
  • beskriva och analysera bildens komposition och berättarfunktioner
  • visa kännedom om olika genrer inom rörlig bild.

Innehåll

Kursen är en introduktion till videoredigering och omfattar såväl teoretisk som teknisk kunskap kring den rörliga bilden och hur den bearbetas med hjälp av digitala redigeringsverktyg. Bildanalys och bildkomposition studeras samt den rörliga bildens historia och olika genrespecifika egenskaper.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen samt genom examinerande produktionsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Summary in English

Litteratur

  • Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7.
  • Liljefors, M.. (2005) Videokonsten : en introduktion. Lund : Studentlitteratur. (149 s). ISBN 91-44-03832-1

Referenslitteratur