Kursplan

Kursplan: Arbetsrätt - tillämpning i praktiken

Kurskod: AB1012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet: Arbetsvetenskap (ABA)
Ämnesgrupp: Arbetsvetenskap och ergonomi
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100%
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2010-06-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-06-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och reflektera kring detta, vad gäller tillämpningen av arbetsrätt i praktiken.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler i praktiken
  • Kritiskt granska arbetsrättsliga policydokument och jämställdhetsplaner
  • Hantera frågor rörande personlig integritet och etik i arbetslivet

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

  • Arbetsmarknadens parter och deras roller
  • Lagar, kollektivavtal och praxis som styr den svenska arbetsrätten

Den studerande ska kunna diskutera och reflektera kring:

  • Skillnader mellan nordisk och övrig europeisk arbetsrätt

Innehåll

Kursen behandlar anställningsskydd från anställning till uppsägning/avsked, diskrimineringslagarna, kollektivavtalsrätt, arbetsmiljö/rehabilitering, löneskydd samt ledigheter.

Varje område behandlas utifrån perspektiven: samhälle, individ, företag/organisation, grupp/arbetsplats samt samverkan.

Examinationsformer

Examination sker i form av individuella skriftliga reflektionsprotokoll, samt aktivt deltagande vid gemensamma kurstillfällen. Muntlig examination kan förekomma i särskilda fall efter beslut av examinator.

Arbetsformer

Seminarier, föreläsningar, övningar och grupparbete. Övningsuppgifter på arbetsplatser genomförs löpande under kursen.

Kursens pedagogik bygger på deltagarnas aktiva medverkan i övningar på kursdagar och på egna arbetsplatser, utbyte av erfarenheter och reflektioner. Bearbetning och redovisning av lärandet sker genom att deltagarna löpande skriver reflektionsprotokoll. I dessa ska behandlas litteratur, föreläsningar, övningar, utbytet mellan deltagarna, övningsuppgifter på arbetsplatser, samt egen arbetslivserfarenhet.

Reflektionsprotokollen ska, för den studerande, fungera som grund för ett under kursen successivt utvecklat aktivt agerande (verbaliserat eller konkret).

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet.

Övrigt

Ersätter KULA-kurs IE1004

Summary in English

Litteratur

  • Glavå, M. (2001) Arbetsrätt. Lund : Studentlitteratur. (587 s). ISBN 91-44-01342-6
  • Günzel, M., Zanderin, L.. (2003) Arbetsmiljörätt och rehabilitering. 1 uppl. Malmö : Liber ekonomi. (189 s). ISBN 91-47-06528-1

Referenslitteratur