Turismvetenskap

Intresset för turism som ett vetenskapligt fält speglar det faktum att turismen är en av världens viktigaste näringsgrenar. Turismvetenskap är i förhållande till traditionella universitetsämnen tematiskt och därmed flervetenskapligt till sin karaktär. Sålunda rymmer ämnet såväl historiska, geografiska, fysiska, ekonomiska, sociala som kulturella aspekter på turism. Vanligen beskrivs turismen som ett system med fyra delar nämligen turisten, platser och deras belägenhet, turistnäringen och den omvärld i vilken turism äger rum. Turismvetenskap behandlar därmed beteendemönster och samspelet mellan människor och miljöer där resandet är en förutsättning. Den omfattar också turistindustrins företag och företagare och slutligen tar ämnet upp hur turismen är inlemmad i samhällets väv av politiska beslutssystem och juridiska regelverk samt i sociala, ekonomiska och kulturella strukturer.
Turismvetenskap kan beskrivas som ett problemorienterat ämnesområde. Ofta blir de spörsmål som rör turismen komplexa till sin natur och svaren måste då sökas genom att kunskaper från flera traditionella universitetsämnen fogas ihop.