Matematik/tillämpad matematik

Matematik är läran om, och metoderna för att beskriva och analysera, abstrakta samband. Matematikens uppbyggnad baseras på grundsatser, s k axiom, som accepterats utan bevis och skiljer sig därmed från vetenskaperna (kemi, biologi etc) som istället utvecklats från erfarenheter (empiriskt). Matematiken används däremot som verktyg inom flera vetenskaper för att formulera och lösa problem. Man kan enklare säga att matematik är “språket“ vi alla behöver för att lösa problem på entydigt och fungerande sätt inom t ex naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi. Matematik kan delas in i ett flera olika områden t ex aritmetik, geometri, algebra, analys och talteori.