Historia

Här finns en spännande studiemiljö där forskning och undervisning finns tätt sammanvävda med varandra. Vårt ämne har i Falun rötter tillbaka till Selma Lagerlöfs och folkskoleseminariets dagar. Många av oss är lärarutbildade, och arbetar också inom den ordinarie lärarutbildningen. En av ämnets två professurer är också inriktad på historiedidaktik.  Detta förklarar varför det här finns stark vilja att erbjuda genomtänkta kurser, undervisningen är högt prioriterad. Ni kommer redan under er första studietermin att komma in i ett vetenskapligt förhållningssätt. Under trevliga former kommer ni att tillskansa er förmåga att själva finna källor, kritiskt kunna granska dem, för att sedan sätta in dem i ett vetenskapligt sammanhang. Denna förmåga utvecklas sedan successivt och efter utförd kurs Historia III är ni forskarkompetenta.

Historia på djupet

Ett viktigt resultat av vår pedagogiska medvetenhet återfinns i det innehåll som kurserna och examinationsformerna  representerar. Vi brukar säga att vi vill undvika ren ”KKR-historia” (= kungar, krig och riksdagar). Däremot arbetar vi med frågeställningar kring varför det har uppkommit kungar och fältslag överhuvudtaget, eller varför kungen som maktinstitution de senaste två århundradena tenderat att tappa sin legitimitet. Kungarna och fältslagen är ej viktiga bara för sig själva, däremot är det grundläggande att förstå det sammanhang man kan sätta dem i. Redan efter genomförd kurs Historia I har ni skapat er en överblick över hela världshistorien. Genom att på olika sätt och utifrån olika perspektiv lära sig förklara övergångar mellan olika historiska tidsepoker har ni fått en djupförståelse; ett sorts tankeskelett som ni kommer att kunna ha med er resten av livet. Finurligt nog innebär detta även att mer ytlig historisk kunskap som exempelvis ett visst lands kungalängd lätt kan placeras in i ett meningsfullt sammanhang. Djupförståelse underlättar förmågan att komma ihåg fakta. Rent faktapluggande glöms däremot rätt snart bort.

Forskning och undervisning i samspel

Vad innebär då vår forskning? För detaljer kan ni titta på våra personpresentationer och på högskolehemsidans forskningspresentation. Som exempel kan vi här nämna begrepp som genushistoria, nationsblivanden, medeltida maktförhållanden, imperialismens historia, bildningshistoria, populärkulturens historia, offentlighetens omvandlingar, lokalhistoria, folkrörelsesamhällets framväxt, teknikhistoria, industrihistoria, kyrkohistoria, företagshistoria, nordisk komparation, vårdhistoria, välfärdssamhällets genombrott, och mycket mer. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi som forskare strävar efter att se de stora sammanhangen även i de små händelserna. På samma sätt som våra studenter redan under sin första studietermin i historia lär sig sätta in fakta i större historiska sammanhang kan vi se mikrohistorien som något viktigt i ljuset av större makrohistoriska perspektiv.


Stora stöten, Falun

Stora stöten, Falun