Historia

Varför är Historia viktigt? Vem bestämmer vad som är "riktig" Historia? Hur gör man när man forskar? Får Historia vara roligt?

Se där, några frågor som ni kanske ställt er och som kommer att bli aktuella under er studiegång.

Här i Falun finns en spännande studiemiljö där forskning och undervisning finns tätt sammanvävda med varandra. Vårt ämne har rötter tillbaka till Selma Lagerlöfs och folkskoleseminariets dagar. Många av oss är lärarutbildade, och arbetar också inom den ordinarie lärarutbildningen. En av ämnets två professurer är också inriktad på historiedidaktik.  Detta förklarar varför det här finns stark vilja att erbjuda genomtänkta kurser, undervisningen är högt prioriterad. Ni kommer redan under er första studietermin att komma in i ett vetenskapligt förhållningssätt. Under trevliga former kommer ni att tillskansa er förmåga att själva finna källor, kritiskt kunna granska dem, för att sedan sätta in dem i ett vetenskapligt sammanhang. Denna förmåga utvecklas sedan successivt och efter utförd kurs Historia III är ni forskarkompetenta.

Historia på djupet

Ett viktigt resultat av vår pedagogiska medvetenhet återfinns i det innehåll som kurserna och examinationsformerna  representerar. Redan efter genomförd kurs Historia I har ni skapat er en överblick över hela världshistorien. Genom att på olika sätt och utifrån olika perspektiv lära sig förklara övergångar mellan olika historiska tidsepoker har ni fått en djupförståelse; ett sorts tankeskelett som ni kommer att kunna ha med er resten av livet. Finurligt nog innebär detta även att mer ytlig och fragmentarisk historisk kunskap lättare kan placeras in i ett meningsfullt sammanhang. Kunskap om sammanhang och helheter ger insikter i vad som är delarna och varför just de delarna är där.

Forskning och undervisning i samspel

Vad innebär då vår forskning? För detaljer kan ni titta på våra personpresentationer och på högskolehemsidans forskningspresentation. Som exempel kan vi här nämna begrepp som genushistoria, nationsblivanden, medeltida maktförhållanden, imperialismens historia, bildningshistoria, populärkulturens historia, offentlighetens omvandlingar, lokalhistoria, folkrörelsesamhällets framväxt, teknikhistoria, industrihistoria, kyrkohistoria, företagshistoria, nordisk komparation, vårdhistoria, välfärdssamhällets genombrott, och mycket mer. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi som forskare strävar efter att se de stora sammanhangen även i de små händelserna. På samma sätt som våra studenter redan under sin första studietermin i historia lär sig sätta in fakta i större historiska sammanhang kan vi se mikrohistorien som något viktigt i ljuset av större makrohistoriska perspektiv.

Vasamonumentet i Rättvik