Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Ansökningsperiod inför ht-18

Ansökningsperiod

Anmälan till hösten 2018 öppnar 15 mars till 16 april. 

Antagningsbesked

Antagningsbesked publiceras på antagning.se  

Urvalregler

Lottning 

Målgrupp

Lärarlyftet II vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.

Förändringar i förordning 2007:222
"Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets webbplats (se rubriken "Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande".)

Målgrupp, Åk 1-3

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

  • Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30), ingår i Lärarlyftet II, 50%, distans

Målgrupp, Åk 4-6

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. 

Målgrupp, Åk 7-9

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. 

  • Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet II, 50%, distans
  • Franska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet II, 50%, distans

Målgrupp, gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.

  • Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, helfart
  • Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90), Ingår i Lärarlyftet II, helfart

För deltagande krävs skolhuvudmannens godkännande: Blankett skolhuvudmannens godkännande

Behörighetskrav

Lärarlyftet II är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet II som endast får sökas av lärare med lärarexamen + skolhuvudmannens godkännande (blankett) samt för kurser med start vid 16 hp, 31 hp respektive 61hp krävs de inledande poängen i ämnet.

Nätbaserad distansutbildning

Kurserna är webbaserade med möten och kursträffar online. Se mer info på www.du.se/valkommen

Kurserna är tillgängliga för lärare i hela landet (även om du är utomlands!) Inga eller få kursträffar på campus. 

Dina frågor om lärarlyftet och lärarlegitimationen

Vi tar emot dina frågor om Lärarlyftet och lärarlegitimationen. Ring vår "lärarlegitimationslinje" 023-77 80 08 eller maila dina frågor till lararlyftet@du.se

Utbildningsdepartementets webbplats med frågor och svar om lärarlegitimation.

Skolverket om Lärarlyftet II

Det nya uppdraget inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Som beslutsfattande myndighet i legitimationsärenden kan Skolverket garantera att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. Information om den statliga satsningen på Lärarlyftet II finner du här:

Det är inte möjligt att läsa reguljära kurser inom ramen för Lärarlyftet II.

Statsbidragets nya utformning i Lärarlyftet II 

De kommuner och fristående skolor som deltar får ett stimulansbidrag, en statlig delfinansiering för kostnader i form av ett statsbidrag. Bidraget ska kunna användas för att stimulera deltagande i Lärarlyftet II, exempelvis genom minskad tjänstgöring för den personal som studerar. Statsbidrag lämnas med 1 000 kronor per högskolepoäng för kurser i matematik och med 500 kronor per högskolepoäng för övriga kurser.

Lärare kan studera SvA och Sfi med 80 procent av lönen

Från och med hösten 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera studierna för en del av de lärare som inom Lärarlyftet läser till speciallärare eller kurser i svenska som andraspråk (SvA) och svenska för invandare (Sfi).

Från och med hösten 2016 kan huvudmannen välja ett annat sätt att finansiera studierna för de lärare som läser kurser inom Lärarlyftet i svenska som andraspråk (SvA) och Sfi.

Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Läraren som studerar ska få minst 80 procent av lönen. Huvumannen kan söka statsbidrag för 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren. Om ni betalar högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, får ni inte bidrag för den överstigande delen.

Mer information om statsbidrag för Svenska som andraspråk hittar ni här....

Validering inom Lärarlyftet

Från och med hösten 2015 är det möjligt att validera reellkompetens i alla kurser inom Lärarlyftet. Det blir även möjligt att tillgodoräkna sig tidigare studier. Ingen maxgräns för antal högskolepoäng som får tillgodoräknas finns kvar. 

Vad innebär validering

Begäran om tillgodoräknandevalidering ska göras via det digitala valideringsverktyget VALDA.

Validerade högskolepoäng jämställs med högskolepoäng som tillgodoräknats baserat på formella studier och får medräknas i examina på samma villkor som dessa.

Frågan som valideringsprocessen ska syfta till att besvara är, huruvida personen genom sina samlade erfarenheter kan sägas uppfylla den aktuella kursens lärandemål, utan att ha genomgått vare sig undervisning eller traditionell examination. 

Valideringsverktygen kan exempelvis bestå av intervjuer, praktiska och teoretiska test, reflekterande uppsatser och självutvärderingar. Större eller mindre vikt kan läggas vid uppgifter som styrkts av tidigare arbetsgivare eller andra som känner personen väl. 

Det är den validerande företrädaren för huvudområdet/ämnesföreträdarens ansvar att använda verktyg som är lämpliga i varje enskilt fall.

Det är den sökandes skyldighet att till högskolan dels förmedla vilka kunskaper hon eller han säger sig ha förvärvat, samt på vilket sätt förvärvandet skett, och dels att styrka de faktiska sakförhållandena genom exempelvis anställningsbevis och relevanta intyg.

Endast den som är antagen till de kurser inom Lärarlyftet som är valideringsbara, kan komma ifråga för tillgodoräknandevalidering.

Senast uppdaterad: