Partnerförskolor 

Högskolan Dalarna inledde hösten 2013 ett utvecklat samarbete med PUD-regionens förskolor och skolor gällande den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärarutbildningarna. Högskolan söker därför intresserade förskolor och skolor (F-6) som vill bygga vidare på den nära samverkan som idag präglar lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Verksamhetsförlagd utbildning vid utvalda partnerskolor och partnerförskolor (övningsskolor och övningsförskolor) bedrivs inom Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet och berör studenter som påbörjat utbildningen från och med hösten 2014. Detta gäller alla studenter vid dessa två program oavsett bostadsort och det innebär att all VFU görs vid särskilt utvalda förskolor eller skolor i PUD-regionen.

Kurser och seminarier 

På denna länk kan du hitta kompetensutveckling för skolväsendet, både aktuella och exempel på sådant som vi kan anordna efter önskemål från er.

Om ni på arbetsplatsen har andra önskemål kan vi alltid skräddarsy uppdragsutbildning som skolhuvudmannen betalar. 

Kurser i kommunen

Som skolhuvudman kan du välja mellan fem olika kurser som Skolverket erbjuder genom Högskolan Dalarna. 

Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En kurs finns i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Nätverk

Nätverken består av representanter från regionens kommuner, IT-pedagoger, lärare, utvecklingsledare, rektorer, förskolechefer och personal vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD).

Här presenteras kort olika nätverk som träffas några gånger per termin på Campus Falun. Meddela gärna kontaktpersonen om du som huvudman vill att din kommun ska vara representerad i något av dem. 

Senast uppdaterad: