Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Kunskapsmassan inom området kommunal vård och omsorg är omfattande och informationsmäng­den och -flödet accelererar. Förutsättningarna för­ändras och det finns ett stort behov av diskussioner kring vårdutveckling.

En samordning av arbetet kan öka kraften i utveck­lingen av vården och omsorgen, och leda till ett ut­ökat samarbete över kommungrän­serna med vård­utvecklingsfrågor.

Uppdraget

Händer som håller om varann

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning
  • stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling

Kunskapscentrum fungerar som processtöd och bi­drar med metod och struktur samt praktiskt stöd till exempel kompetenshöjande aktiviteter och dokumenta­tion av aktiviteterna.

 

Kalendarium

Univ lektor omvårdnad
Omvårdnad
023-77 87 02
Senast uppdaterad: