Validering inom Lärarlyftet

Från och med hösten 2015 är det möjligt att validera reellkompetens i alla kurser inom Lärarlyftet. Det blir även möjligt att tillgodoräkna sig tidigare studier. Ingen maxgräns för antal högskolepoäng som får tillgodoräknas finns kvar. 

Vad innebär validering

Begäran om tillgodoräknandevalidering ska göras via det digitala valideringsverktyget VALDA: https://www.lararlyftet-validering.se/  

Validerade högskolepoäng jämställs med högskolepoäng som tillgodoräknats baserat på formella studier och får medräknas i examina på samma villkor som dessa.

Frågan som valideringsprocessen ska syfta till att besvara är, huruvida personen genom sina samlade erfarenheter kan sägas uppfylla den aktuella kursens lärandemål, utan att ha genomgått vare sig undervisning eller traditionell examination. 

Valideringsverktygen kan exempelvis bestå av intervjuer, praktiska och teoretiska test, reflekterande uppsatser och självutvärderingar. Större eller mindre vikt kan läggas vid uppgifter som styrkts av tidigare arbetsgivare eller andra som känner personen väl. 

Det är den validerande företrädaren för huvudområdet/ämnesföreträdarens ansvar att använda verktyg som är lämpliga i varje enskilt fall.

Det är den sökandes skyldighet att till högskolan dels förmedla vilka kunskaper hon eller han säger sig ha förvärvat, samt på vilket sätt förvärvandet skett, och dels att styrka de faktiska sakförhållandena genom exempelvis anställningsbevis och relevanta intyg.

Endast den som är antagen till de kurser inom Lärarlyftet som är valideringsbara, kan komma ifråga för tillgodoräknandevalidering.