Steg för steg

 1. Intresseanmälan KTP

  Det första steget i KTP är att företaget anmäler sitt intresse att vara med i projektet. Ett projekt pågår mellan 1-2 år.

 2. Urval 1

  Här sker en första gallring av företag som är aktuella att gå vidare med i processen.

 3. TBN-analys

  I samarbete med IUC Dalarna genomförs en TBN-analys av de aktuella företagen. Arbetet börjar i en behovsidentifierad tillväxtanalys och avslutas med en utvärdering av insatser och resultat.

  Arbetsmodellen har fyra steg:

  - Identifiera
  - Initiera
  - Utföra
  - Utvärdera

  TBN-analysen kommer att utgöra underlaget till urval två. För mer information gällande TBN-analys klicka här.

 4. Urval 2

  Här skrivs det en projektbeskrivning för det aktuella projektet och urvalsgruppen tar sedan beslut om det kommer bli ett KTP-projekt. Urvalsgruppen består av representanter från projektet och även någon/några utomstående från näringslivet/kluster.

 5. Rekrytering av KTP-projektledare

  Företagen och den övergripliga projektidén är planerad och nu startar en rekryteringsprocess efter rätt akademiker med rätt kompetens. Rekryteringen sker likt en vanlig arbetsintervju i samverkan mellan företaget och KTP. Akademikern anställs på Högskolan Dalarna och blir placerad ute hos företaget.

 6. Planering och genomförande av KTP

  Projektplan skrivs av KTP-projektledaren och företaget med stöd från högskolehandledaren och coachen.

 7. Utvärdering/resultatspridning

  Vi kommer löpande att utvärdera projektet och genomföra spridningsaktiviteter.