SUD-rådet

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, 17 kommuner, regionala myndigeter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

Ordförande är Pia Joelsson, förvaltningschef vid Omvårdandsförvaltningen i Falu kommun.

SUD-rådet 2015-11-20

Bilaga 1 - Minnesanteckningar

Bilaga 2 - Aktivitetsplan för utvecklig av socionomprogrammet

Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2016 KKHS

Bilaga 4 - Ledamöter SUD-au

Bilaga 5 - Skrivelse validering av obehöriga socialsekreterare

Bilaga 6 - Inbjudan FoU marknad 13:e januari 2016

Bilaga 7 - ppt Kips & Recall

 

 

SUD-rådet 2014-11-21

Dagordning

Bilaga 1 - Minnesanteckningar SUD-rådet våren 2014

Bilaga 2 - Aktivitetsplan 2013-2014

Bilaga 3 - Arbetsrapport Barnmagistern

Bilaga 4 - Vem är studenten?

Bilaga 5 - Examensansökan

Bilaga 6 - Projektplan Fysioterapeutprogram

Bilaga 7 - Brukarmedverkan samt Förslag till beslut projekt Brukarmedverkan och Förslag ny organisation.

Aktuellt

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete våren 2015

Redovisning Användning av riskbedömningsinstrument

Redovisning Bedömningsinstrumentet FIA

Natur och trädgård inom äldreområdet

Inbjudan till högskolans Forsknings- och utvecklingsdag, FoU-marknad, den 15 januari 2015.

Metodutbildningar

KBT kurs

Brukarrevision VIVA

Brukarrevision Öppenvårdspsykiatrin Leksand

Webbföreläsningar på Fronter

Statistik Fronter

Verksamhetsplan KKHS 2015

Inom ramen för avtalet mellan kommunerna och HDa samt landstinget och HDa har ett uppdrag lämnats till HDa med önskemål om en gemensam samverkansutbildning. En arbetsgrupp har bildats med företrädare från huvudmännen som tillsammans med företrädare från HDa ska planera innehåll, upplägg och genomförande av en utbildningsaktivitet. Ansvarig för arbetsgruppen är Johan Kostela.