UIV (Uppföljning av Insatser för Vuxna missbrukare)

AKTUELLT: Arbetet med att göra en vetenskaplig validering av UIV har nu startat. Helt finansierat av FoU i Väst. Två forskare, en från Stockholms universitet Peter Wennberg och en från Göteborgs universitet, Kristina Berglund kommer att genomföra projektet. Arbetet kommer att presenteras i en nordisk vetenskaplig tidsskrift och även en populärversion i form av Power Point.

Inom kort kommer UIV ansvariga i kommunerna att få ett brev om tillvägagångssätt etc. Det bygger i korthet på att ca 50 klienter intervjuas två gånger. En gång av ordinarie handläggare  och en gång av en kollega (interbedömarreliabilitet), och datakörningar ur databasen.

 

UIV speglar vårdens utfall ur ett brukarperspektiv. UIV är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade aggregerade utfallen kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i modellen är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser/behandlingar som ges upplevs effektiva. UIV ger inte svar på långtidseffekter, men tar vara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av insatserna/behandlingarna.

Socialsekreteraren/behandlaren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig för användare i realtid. Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar utfallet.

UIV-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. Socialsekreteraren gör intervjun i anslutning till varje genomförd biståndsinsats som varat i mer än sju dagar, oavsett biståndsform, vårdgivare etc. Det primära är att insatsen har riktats mot missbruket.

Se kalendariet för datum gällande grundutbildning i UIV (nya användare).