HAP

HaschAvvänjningsProgrammet

Cannabisrökarens dilemma är tvåfaldigt. Han förstår inte själv vad cannabis gör med honom, och allmänheten tycks, trots all information inte ta cannabis negativa effekter på allvar. Detta innebär att han, i dubbel bemärkelse befinner sig i ett tomrum, där han å ena sidan själv inte förmår reflektera över vad cannabis åsamkar honom, och där å andra sidan omgivningen inte vet hur man motiverar honom till att sluta.

Behandlingsmodellen som beskrivs är hämtad från "Vägen ut ur haschmissbruket" av Thomas Lundqvist och Dan Ericsson, (Studentlitteratur, Lund, 1988). Den är att jämföra med det som inom musiken kallas för ett partitur, dvs per definition en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande. Och verkets slutgiltiga utformning går inte att från början fastlägga.

Metoden

Metoden har växt fram ur en kombination mellan kliniskt arbete med missbrukare som har besökt Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och en genomgång av vetenskapliga studier på skadeverkningar som vetenskapliga studier rapporterar.