Studentuppsatser

Här finns ett urval uppsatser från Högskolan Dalarna, med relevans för äldrevård i särskilt boende.

Studentuppsatser från 2016

Faktorer som påverkar anhörigas upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid palliativ vård oavsett vårdmiljö

Att vara anhörig i palliativ vård

Fysiska miljöns betydelse för välbefinnande för personer med demenssjukdom

Närståendes upplevelser av att vårda en partner som drabbats av stroke

Djur i omvårdnaden för ökad livskvalitet hos personer med demens

Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

Sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård 

Anhörigas erfarenheter av palliativ vård i hemmet

Beröringens betydelse i vårdandet av cancerpatienter

Motiverande samtal mellan sjuksköterskan och personer med diabetes typ 2

Sjuksköterskors erfarenheter av parenteral nutrition

Upplevelser av palliativ vård i hememt under livets slutskede

Studentuppsatser från 2015

Sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden av aggressiva och hotfulla patienter inom sluten psykiatrisk vård

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion

Närståendes upplevelser av den palliativa vården i hemmet

Studentuppsatser från 2014 

Patientens upplevelse och värdering av vårdkvalitet. En jämförelse före och efter kommunalisering av hemsjukvården

Hur sjuksköterskan kan identifiera och genom omvårdnadsåtgärder förebygga malnutrition hos äldre

Faktorer som påverkar följsamheten till hygienrutiner hos vårdpersonal respektive patienter och dess påverkan på vårdrelaterade infektioner

Patienters erfarenhet av sårpumpsbehandling vid svårläkta sår

Sjuksköterskans riskbedömning och omvårdnadsåtgäder för att förebygga malnutrition på äldreboenden

Strategier och hjälpmedel som kan förbättra munhälsan hos äldre personer inom äldreomsorg

Trycksårsprevention hos äldre

Faktorer som kan påverka sjuksköterskestudentersupplevelse av stress samt förekommande copingstrategierbland sjuksköterskestudenter

Trycksårsprevention - faktorer som påverkarsjuksköterskans omvårdnad

Upptäcka depression hos äldre med hjälp av olika metoder

Att leva med långvarig smärta utan medicinsk förklaring –patienters upplevelser

Omvårdnadsåtgärder vid dysfagi hos äldre 

Studentuppsatser från 2013

Omvårdnadsåtgärder vid undernäring hos personer med demens

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede enligt Liverpool Care Pathway (LCP)

Patientens upplevelse av fysisk beröring inom palliativ omvårdnad

Sjuksköterskors attityder och upplevda möjligheter samt hinder till trycksårspreventivt omvårdnadsarbete

Faktorer av betydelse för livskvalitet efter stroke ur ett patientperspektiv

Vård i livets slut av personer med demens. Personal och anhörigas upplevelse av given vård

Distriktssköterskans förebyggande arbete för fall inom hemsjukvård

Upplevelsen av äldres självbestämmande på särskilda boenden - äldres och vårdpersonals perspektiv

Närståendes upplevelser av pallaiativ vård i hemmet

Närståendes upplevelser av kommunikation och bemötande från vårdpersonal på särskilt boende för äldre 

Sjuksköterskors uppfattning om munvård och munhälsobedömning hos äldre boende på särskilt boende

Effekten av reminiscens- och musikterapi hos deprimerade äldre på äldreboende

Upplevd vårdkvalitet: Patienter på Lung-Allergikliniken vid KI delger sina erfarenheter

Smärtskattningsinstrument som kan användas för smärtskattning hos personer med demenssjukdom

Hinder och möjligheter vid utförande av munhälsobedömningar och munvård på särskilt boende

Diarré till följd av sondmatning: Omvårdnadsåtgärder och patienters upplevelse av livskvalitét.

Patienter i palliativt skede - konsekvenser av smärta