Omvårdnadslitteratur och artiklar

Artiklar 

Chefens roll iförbättringsarbete– exemplet munvård i särskilt boende.

Munhälsa relaterad tillsväljning och livskvalitet hosäldre personer somvistas på korttidsboenden

Munskärmsbehandling prövas i studie om undernäring

 ”Äldre personers rätt till omvårdnad”

‘I have the world’s best job’ – staff experience of theadvantages of caring for older people

Nurses’ and patients’ communication in smokingcessation at nurse-ledCOPDclinics in primary health care

Inhalationsteknik vid astma och KOL på äldreboenden

Toalettbesök- en självklarhet även för äldre?

 

Utbudet av omvårdnadslitteratur är ganska stort. Här följer ett axplock av litteratur som kan vara adekvat att ha i bokhyllan på avdelningen/boendet.

Sjuksköterskans kärnkompetenser. Red Leksell & Lepp. Liber, 2013.

Skyldigheter och ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal. Axelsson. Gleerups, 2013.

Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Red Edberg, Ehrenberg, Friberg, Waliin, Wijk, Öhlén. Studentlitteratur, 2013.

Existentiella frågor inom vård och omsorg. Arlebrink. Studentlitteratur, 2012.

Stroke. Red Jönsson. Studentlitteratur, 2012.

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård. Red Nordström, Wilde-Larsson. Studentlitteratur, 2012.

Sjukdom och ohälsa - diagnostik och behandling. Red Ørn, Mjell, Bach-Gansmo. Studentlitteratur, 2012.

Cancerrelaterad smärta. Onkologiska och palliativa aspekter. Strang. Studentlitteratur, 2012.

Sår. Lindholm. Studentlitteratur, 2012.

Effektivare kommunikation för säkrare vård. Sharp. Studentlitteratur, 2012.