Delegering av läkemedelshantering

Inför delegering

Först gör enhetschefen en bedömning om personen är lämplig och har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna ansvara för läkemedelshantering i den kommunala hälso- och sjukvården.

Personen som ska få delegeringsutbildningen får då en länk till den inspelade föreläsningen och en utskrift av kompendiet ”Läkemedelshantering”.  Detta material ska gås igenom av den enskilde före träff med sjuksköterskan.

Delegeringsutbildning tillsammans med sjuksköterskan

Ca 15 personer kan delta vid ett utbildningstillfälle med sjuksköterska. Sjuksköterskan går då igenom utbildningsmaterialet och kompletterar informationen med lokala rutiner t ex läkemedelslistor, olika hjälpmedel t ex dosetter, kassation av läkemedel. Tidsåtgången beror på antalet deltagare och om de har fått delegering tidigare.

Kunskapstest

I anslutning till detta möte görs det individuella kunskapstestet (det ska inte göras på annan plats, för att försäkra sig om att det är rätt person som har besvarat frågorna). Frågorna rättas. Genomgång av svaren är en viktig del i kunskapsöverföringen. Testet ska ses som en del i en helhetsbedömning inför ett delegeringsbeslut.

Delegeringsbeslut

Alt 1

Ett intyg på att utbildningen genomgåtts och att personen blivit godkänd skrivs av utbildande sjuksköterska. Därefter får ansvarig sjuksköterska på aktuell vårdenhet skriva delegeringsbeslut efter att ha sett hur personen fungerar i arbetet.

Alt 2

Sjuksköterskan skriver ett delegeringsbeslut.

Materialets användning

Första året bör materialet gås igenom i sin helhet och hela kunskapstestet besvaras.

Följande år kan ett urval av frågor göras, förslagsvis varannan fråga (för att få med alla olika områden). Vartannat år tas frågorna med jämna nummer och det andra året tas frågorna med udda nummer.

På hemsidan finns en länk till Svenskt demenscentrums undervisningsmaterial om att jobba säkert med läkemedel. Deras utbildning kan ses som ett komplement till övrigt material. Den som genomgått utbildningen på nätet, kan skriva ut ett diplom, men diplomet får inte innebära att kunskapstestet uteblir.

Sjuksköterskans ansvar

Oavsett upplägget på undervisningen så är kunskapstestet viktigt, gärna tillsammans med praktiska övningar, för att förvissa sig om att personen är lämplig att utföra delegerade läkemedelsuppgifter. Det ligger ju, precis som tidigare, på den enskilda sjuksköterskans ansvar att ge delegering!

Giltighet och arkivering

Delegeringsbeslutet gäller maximalt 1 år, men sparas 10 år. Det gäller även förändring i delegeringsbeslut samt återkallande av delegering.

Delegeringsunderlaget sparas i tre år, i särskilt avsedd pärm eller digitalt.

Länk till Information om att jobba säkert med läkemedel, Svenskt demenscentrum

Utbildningsmaterial (2016)

Delegering, läkemedel (2016)

Kunskapstest (2016) 

Inspelad föreläsning om delegering av läkemedel (Maj 2016)