Kunskapscentrum för kommunal vårdutveckling

 

Kunskapsmassan inom området kommunal vård och omsorg är omfattande och informationsmäng­den och -flödet accelererar. Förutsättningarna för­ändras och det finns ett stort behov av diskussioner kring vårdutveckling.

Målet är att stödja förändrings- och utvecklings­arbete inom den kommunala hälso- och sjukvår­den i länet genom att vara en länk mellan forsk­ning, utbildning och den kliniska verksamheten.

En samordning av arbetet kan öka kraften i utveck­lingen av vården och omsorgen, och leda till ett ut­ökat samarbete över kommungrän­serna med vård­utvecklingsfrågor.

Kunskapscentrums uppdrag är att

  • främja förutsättningar för, initiera och sam­ord­na, samt utvärdera projekt,
  • stödja och stimulera till kvalitet- och verksam­hetsutveckling och forskning,
  • stimulera spridning av aktuella forsknings­resul­tat samt kunskaper och erfarenheter av verk­samhetsutveckling.

Kunskapscentrum fungerar som processtöd och bi­drar med metod och struktur samt praktiskt stöd t ex kompetenshöjande aktiviteter och dokumenta­tion av aktiviteterna.

Kontaktinformation

Lena Olai
Univ lektor i vårdvetenskap inr omvårdnad
Tel: 023-77 84 13 alt 023-77 70 80

E-post: loa@du.se