Dalarnas kompetencentrum för arbete mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

Dalarnas kompetenscentrum för arbete mot våld i nära relationer - DKV- är en verksamhet som drivs i samverkan mellan Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna samt regionens kommuner i syfte att utveckla en sammanhållen och varaktig struktur för regional kunskapsproduktion och kompetensutveckling som stöd i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyheter inom området våld i nära relationer (VIR)

Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK-rapport 2016: 1). Madelene Sundström. Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt. Länk till rapporten

Länsstyrelsen Stockholm (2015). Fjärde jämställdhetsdelmålet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – länsstyrelsernas samordning av insatser. Rapport 2015:8.  

Socialstyrelsen (2016). Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Art nr. 2016-6-37. (uppslagsbok). Se länk:  https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20252/2016-6-37.pdf

Socialstyrelsen (2015). Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling. Art nr 2015-3-2. Länk till rapporten

Susanne Boethius (2015). Män, våld och moralarbete. Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, Sociologiska institutionen. ISBN 978-91-7623-451-8 (Pdf). Länk till avhandlingen  

SOU (2015:55). Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Slutbetänkande av Utredning som skall föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (Del 2). Länk till betänkandet

SOU (2014:71). Ett jämnställt samhälle fritt från våld. Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (Del 1). Länk till betänkandet

 SOU (2014:49). Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. Länk till utredning (pdf).

 Socialstyrelsen (2014). Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Art nr. 2014-10-30. Länk till vägledningen

 Socialstyrelsens författningssamling om Våld i nära relationer, SOSFS 2014:4, Länk hämtar Du här (pdf). 

 Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK, 2014: 1). VÅLD OCH HÄLSA. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Länk till rapporten

 Socialstyrelsen (2012). Brottsoffer och deras närstående. Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp. Art.nr 2012-3-22. Länk till vägledningen

 

Nyheter inom området hedersrelaterat våld och förtyck (HRV)

Socialalstyrelsen (2016). Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete. Art nr 2016-6-59. Länk till rapporten

Kakabaweh, A., Tarhan Selvi., & Lundgren, J. (2016). Elvahundra - En studie om Kartläggning av förekommsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland 1100 ungdomar och 50 tals föräldrar. Föreningen Varken Hora eller Kuvad. Länk till rapporten.

 Maja Debeljak (2015). Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Kronobergs län. Institutet för lokal och regional demokrati (ID). Uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Länk till rapporten

 Regeringskansliet (2014). Justitiedepartementet, Faktablad maj 2014. Brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till äktenskapsresa. Länk till faktabladet

 Länsstyrelsen i Stockholms län (2013). Socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning i Stockholms län 2012. Rapport 2013:3. Länk till rapporten

 TRIS (2013). Trippelt utsatt. Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Tjejers rätt i samhället med stöd av Arvsfonden. Länk till rapporten

 Socialstyrelsen (2013). Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtyck. Art.nr 2014-1-6. Länk till materialet

 SOU 2012:35). Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Länk till betänkandet

 NCK (2011). Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala Universitet. Akademiska Sjukhuset. Länk till översikten

 Ungdomsstyrelsen (2010). Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:12. Länk till rapporten

 BRÅ (2010). Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Slutredovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2010:18. Länk till rapporten

NCK (2010). Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala Universitet. Akademiska Sjukhuset. Länk till översikten

 Siv-Britt Björktomta (2005). Unga kvinnor, frihet och heder - om socialt arbete och hedersrelaterat våld. Sköndalsinstitutet arbetsrapportserie 37. Ersta Sköndal högskola. Länk till avhandlingen

Ansvarig för sidan är Helén Olsson, lektor i socialt arbete, verksamhetsutvecklare inom SUD samt Högskolan Dalarnas representant för Länsgruppen samt Dalarnas kompetens centrum (DKV) gällande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. I de fall någon viktig nyhet saknas på denna sida, hör gärna av Dig till mig via nedanstående kontaktuppgifter:

Kontakt

Helén Olsson
Tel: 023-77 86 11
Mail: hol@du.se