Brukarmedverkan

Brukarmedverkan

Under åren 2013 – 2014 har det bedrivits ett projekt i Dalarna, som haft som övergripande mål att bidra till en ökad brukarmedverkan i socialtjänstens verksamheter i Dalarnas kommuner samt i närliggande verksamheter inom Landstinget Dalarna. Projektets uppdragsgivare har varit chefsgruppen vid Region Dalarna och projektets målsättning var att bistå med att skapa en kompetensbank och en hållbar organisation för en brukarrevisionsverksamhet i Dalarna. Tanken med projektet var att söka samla erfarenheter från brukarrevisioner, som skulle ligga till grund för att tillförsäkra att brukarna i framtiden på ett självständigt vis, själva skulle kunna arbeta med brukarstyrda brukarrevisioner.

Den kunskap som projektet bidrog med var värdefull utifrån flera aspekter. Dels för att brukarmedverkan är en viktig kompontent i en evidensbaserad praktik. Tillsammans med bästa tillgängliga kunskap och professionell expertis, är brukares erfarenheter en viktig kunskapskälla när det gäller att utveckla en samlad kunskapsbildning. En annan viktig aspekt är att samhällets brukarrörelser alltmer efterfrågar inflytande och medverkande i frågor som rör verksamhet och organisation gällande vård och omsorg. Ytterligare ett viktigt incitament är också att det från regeringshåll (S2011/986/FST) framhålls att brukarinflytande skall beaktas i alla former av vård.

I projektet ingick att genomföra två brukarutbildningsgenomgångar på totalt fyra heldagar vardera. Den första utbildningssatsningen genomfördes under hösten 2013 och dessa tre brukarrevisionsrapporter offentliggjordes i april 2014. Den andra brukarutbildningsgenomgången pågick och slutfördes i årsskiftet 2014 – 2015. Utbildningens deltagare var personer med egen erfarenhet av att nyttja vård- eller stödinsatser. Parallellt med utbildningen skedde ett arbete med att genomföra en brukarrevision vid en verksamhet som innefattar brukare/vårdtagare. Brukarrevisionen avslutades med att brukarna självständigt sammanställde en rapport kring på de åsikter som samlats in från berörd verksamhet. I de fall brukarrevisorerna önskade stöd i revisionsprocessen utgick detta under projekttiden från projektansvarige, Helén Olsson samt Jennie Vinter. Projektet är numera avslutat, se projektets slutrapport som publicerades 2014, samt övriga nedanstående länkar.

För vidare information om brukarmedverkan i länet, kontakta Johan Kostela via e-post jko@du.se

Inbjudan till brukarutbildning (pdf).

En handbok om brukarrevision.

Länk till en informationsfilm om brukarrevision.

Länk till erfarenhetspanelens sida.

Inbjudan Brukarnätverksdag (pdf).

Slutrapport med med förslag från Bukarrevisionsprojektet (pdf).