ÄBIC och BAS

Rättssäkerhet för äldre inom äldreomsorgen

Den enskildes rättssäkerhet är central inom äldreomsorgen. I lagar, förordningar och föreskrifter finns flera bestämmelser som ska stärka enskildas ställning och tillförsäkra dem särskilda rättigheter. Bestämmelserna finns främst i socialtjänstlagen och förvaltningslagen.

Här får du mer information om rättssäkerhet inom äldreomsorgen. Länk till Socialstyrelsen.

Äldres behov i centrum

I början av juni genomfördes två halvdagsseminarium om ÄBIC och BAS  i Borlänge. Målgruppen var i första hand biståndshandläggare, enhetschefer och verksamhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen.

Här ser du inbjudan (pdf).                                                                         

Här hämtar du åhörarkopiorna (pdf).

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Därför introducerar Socialstyrelsen en nationell modell för, och utbildning i, äldres behov i centrum (ÄBIC).

Här hittar du mer information om ÄBIC. Länk till Socialstyrelsen.

Foldern Äldres behov i centrum – ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (pdf).

Med hjälp av modellen Äldres behov i centrum kan handläggare och utförare i äldreomsorgen ha en gemensam bild av vad personerna som får äldreomsorg har för behov, följa upp resultaten och på så vis skapa en säkrare omsorg. Socialstyrelsen ger vägledning i modellen och erbjuder kostnadsfri utbildning.

Äldres behov i centrum – Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF (pdf).

Mer information om den kostnadsfria utbildningen hittar du här.

Bedömningsinstrumentet Behov Av Stöd (BAS)

BAS (Behov Av Stöd) är ett bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen. Frågeformuläret kan användas i samtal med personer som ansöker om någon form av äldreomsorg, eller vid uppföljning av tidigare beviljade insatser.

Mer information om instrumentet hittar du här (pdf).

Nu finns det möjlighet för kommuner att söka prestationsersättning för att införa ÄBIC.

Länk till socialstyrelsen.