Forskarstudier

Forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål

Högskolan Dalarna/Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD) i samar-bete med PUD-regionens skolhuvudmän söker fem intresserade lärare till fors-karutbildning med licentiatexamen som slutmål. Utbildningen kommer att bedri-vas i samarbete med Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå univer-sitet. Starten planeras till hösten 2016. Utlysningen vänder sig till yrkesverk-samma lärare och förskollärare anställda av någon av de kommunala eller fri-stående skolhuvudmän som är anslutna till PUD, och forskningsprojekten ska inriktas mot undervisning, lärande, fostran och omsorg i en pedagogisk praktik. Forskarstudierna riktas särskilt mot pedagogiska praktiker i förskola, förskole-klass och skolår 1–6, med fokus på värdegrundsfrågor, religion och mångfald. Utlysningen vänder sig i första hand till förskollärare och klasslärare/lärare som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass eller årskurserna 1–6.

Utlysningens innehållsliga inriktning – Att stärka lärares kompetens att kunna leda lärande i en mångfaldskontext

Utlysningstext

Ansökan skickas digitalt till denna adress:
registrator@du.se