Utbildningar och seminarier

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna anordnar utbildningar och seminarier till dig som arbetar inom skolväsendet. Nedan listas de tillfällen som är aktuella just nu.

Aktuella utbildningar och seminarier

Att vägleda nyanlända elever.

Det är oerhört viktigt för elevernas motivation att ha en förståelse för det svenska skolsystemet och att vara medveten om vilka valmöjligheter som finns. God studie- och yrkesvägledning ger stöd så att eleverna kan ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare ut i arbetslivet.

Skolverket erbjuder i samarbete med Högskolan Dalarna en nätbaserad kurs på temat Att vägleda nyanlända elever. Utbildningen är kostnadsfri och bygger på den kunskap studie- och yrkesvägledare redan har. Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Kursen startar v 45 och går på kvartsfart till och med v 13 2017. Deltagaren väljer själv om hen vill läsa kursen för att få ut 7,5 högskolepoäng eller enbart ett intyg.

Anmälningslänk till eventuell kurs 2017 kommer att finnas här.

Kursens upplägg består av fem teman som behandlar innehåll relaterat till vägledning av nyanlända elever. Varje tema består av kortare föreläsningar med tillhörande webbseminarium i grupper om maximalt 10 personer. Deltagarna arbetar mellan webbseminarierna med verksamhetsnära uppgifter samt litteraturstudier. Upplägget är flexibelt och möjlighet finns att samköra olika inriktningar, t.ex. mot grundskola och gymnasium. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger deltagarna verktyg för det dagliga arbetet.

TEMA 1. Centrala begrepp

TEMA 2. Internationella perspektiv på utbildningssystem

TEMA 3. Språk, status och identitet

TEMA 4. Samtalsmetodik och erfarenheter av migration

TEMA 5. Nyanlända elevers rättigheter

Syftet är att deltagarna efter genomförd kurs ska kunna visa fördjupade insikter om arbete med studie- och yrkesvägledning utifrån nyanlända elevers unika bakgrund, förutsättningar och behov för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

 

Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

MÅLGRUPP:
För team som arbetar med nyanlända elever i de olika skolformerna. I varje team ska minst en rektor eller skolledare ingå. Övriga yrkesroller som ska ingå är ämneslärare (inkl. lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare), studiehandledare, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal.

VAD:
Utbildningen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. 

HUR:
Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. Att delta i utbildningen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten. Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själv för.

OMFATTNING:
Utbildningen motsvarar 7,5 hp. Deltagarna väljer själv att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter.

ANMÄLAN:

Länk för anmälan till eventuell kommande kurs 2017 läggs in här.


MER INFORMATION

Mer information hittar du här...

 

Undervisa nyanlända elever- för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen

För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt. Studiehandledning och modersmålsundervisning är effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling.

Kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket. Därför behöver modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen hitta samarbetsformer som gynnar elevernas lärande.
Skolverket erbjuder, i samarbete med lärosäten över hela landet, kompetensutveckling till modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt klass- och ämneslärare med start hösten 2016 alternativt våren 2017.
Utbildningen kommer bland annat att innehålla: värdegrund, språk- och kunskapsutveckling, flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och genomförande av undervisning.

Målgrupper
Modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, klass- och ämneslärare.

Omfattning
Distansundervisning på kvartsfart med ett fåtal fysiska träffar:

Krav och examination
För deltagare som genomför kurs finns det möjlighet att antingen få intyg eller högskolepoäng om examinationsuppgift har godkänts.

Kostnader
Deltagandet är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Anmälninglänk till eventuell kommande kurs 2017 läggs in här.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/undervisa-nyanlanda-elever-1.249968

___________________________________________________________________

MOTVERKA RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälan av tre-sex deltagare görs av rektor eller förskolechef.

Därför gör vi kursen
Skolverket och Forum för levande historia ger kursen i samarbete med Högskolan Dalarna och ytterligare åtta lärosäten. Den syftar till att stärka förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tar med kunskaper från kursen i arbetet med verksamhetens likabehandlingsplan och stärker sin förmåga och kompetens att leda samtal om kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet. Kursen ger deltagarna perspektiv på rasism, främlingsfientlighet och mångfald i historien och i dag. Målet är att kursdeltagarna utvecklar kunskaper i att bedriva och utveckla ett långsiktigt systematiskt och lokalt förankrat arbete.

Målgrupp
Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Kursens upplägg
Kursen omfattar fyra campusförlagda heldagsträffar (30/1, 6/3, 3/4 samt 15/5) över terminen. Dessa träffar inkluderar föreläsningar, seminarier och övningar. Däremellan bedrivs självstudier i form av webbföreläsningar, litteraturstudier och kursuppgifter.

Anmälan görs av förskolechef/rektor på denna länk http://bit.ly/2gGtVyM för kursen vt 2017.

(För att gå kursen ht 2017 kommer ansökan att ske under våren på en ny länk.)

 


Mer information här...

 

Att handleda lärarstuderande – kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare (7,5 hp) PG2042

Denna kurs erbjuds på campus och är möjlig att söka även för lärare som ska vara verksamhetsförlagd lärarutbildare på en annan skola än en partnerskola. Därutöver erbjuds de huvudmän som behöver utbilda ett större antal förskollärare/lärare (minst 8 och max 12 i en seminariegrupp) möjligheten att genomföra utbildningen utifrån eget schema och där seminarierna är förlagda i kommunen. Kontakta i så fall Sofia Walter swl@du.se  snarast. Anmälan sker dock enskilt av varje deltagare och ska vara www.antagning.se tillhanda helst inom den vanliga sökperioden till högskolekurser.

Mer information här...

____________________________________________________________

IT och lärande som stöd för skolutveckling. (Lämpad för forskningscirkel)

Kursplan

Mentorskapet som skolutveckling.

Kursplan

Utvecklingsprocesser i skolan. (Lämpad för forskningscirkel)

Kursplan

PRISER
Pris för 1,5 hp-kurser:
2 000 kr (exklusive moms) per deltagare för PUD-medlemmar
3 500 kr (exklusive moms) per deltagare för icke PUD-medlemmar

Pris för 7,5 hp-kurser diskuteras med er beroende på upplägg.

Det krävs tio deltagare för att en kurs ska bli av.

Aktuella skolledarutbildningar

Rektorsprogrammet
Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. 

Rektorslyftet
Rektorslyftet riktar sig till rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och arbetat minst ett år som rektor. 

Introduktionsutbildning
Introduktionsutbildningen ger en inblick i hur det är att vara skolledare och ska ge Dig och Din huvudman en bas för att diskutera en eventuellt framtida karriär som skolledare.