Skolforskning (Skolforskningsfonden)

Bakgrund och syfte

Fonden för samfinansierad forskning och utveckling inom förskola, skola och lärarutbildning – nedan kallad Skolforskningsfonden – inrättades 2009 som en följd av Högskolan Dalarnas Vision och övergripande mål 2010-20151. Visionen bygger vidare på den partnerskapstanke som präglar lärarutbildningen vid Högskolan och som legat till grund för de samverkansavtal som Högskolan
tecknat med kommunerna i PUD-regionen. I Högskolans senast formulerade vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle 2 stärks ambitionen om samverkan genom att ge begreppet samskapande en central roll:

"Vi ska driva utbildning och forskning i nära samverkan med vår omvärld. Relationen mellan studenter och personal och samverkan med företag och organisationer bygger på att vi är medaktörer, inte bara producent och konsument eller uppdragsgivare och uppdragstagare. Vi syns i samhället och skapar aktivt möten för att gemensamt identifiera och formulera behov och
lösningar. Vi gör mer än samverkar, vi samskapar".

I Högskolans Forskningsstrategi för 2012-15 betonas dessutom att "forskningen i anslutning till lärarutbildningen ska stärkas och ges en tydligare plats och ska spänna från förskolan till gymnasieskolan. Samverkan med skolor och förskolor i regionen är en viktig del." Fonden är därför en integrerad del i det partnerskapsavtal som Högskolan tecknar med partnerområden i PUD-regionen och innebär att skola och högskola tar ett gemensamt ansvar för
att samskapa ny kunskap som bidrar till att utveckla förskolans, skolans och lärarutbildningens vetenskapliga grund. På så vis syftar Skolforskningsfonden till att utveckla såväl det kollektiva som det lokala lärandet om lärarprofessionen och förskolans/skolans verksamhet.

Skolforskningsfonden är inrättad av PUD-rådet, som är det samverkansorgan som består av representanter för skolhuvudmännen i regionen. Inkomna ansökningar bereds av en beredningsgrupp tillsatt av PUD-rådet bestående av verksamhetsledaren för PUD, forskningsledaren för forskningsprofilen Utbildning och lärande, utvecklingsledaren för lärarprogrammen samt ytterligare två personer med vetenskaplig kompetens från regionens skolhuvudmän. Skolhuvudmännens representanter utses av PUD-rådet. Vid behov kan
beredningsgruppen inkalla sakkunniga.

Vilken forskning/utveckling kan Skolforskningsfonden stödja?

Skolforskningsfonden stödjer praktiknära forskning (på förskolans och skolans arena) av direkt relevans för förskolans eller skolans utveckling och som ingår i såväl skolhuvudmannens som lärarutbildningens/rektorsprogrammens strategiska utvecklingssträvanden. Skolforskningsfondens fokus är på gemensam kunskapsproduktion för verksamhetsutveckling. Forskningen ska dessutom vara av sådan art att den kan bidra till kunskapsutveckling inom hela PUD-regionen och på så vis komma alla samverkanspartners till del. Traditionell kompetensutveckling finansieras ej av Skolforskningsfonden.

Vilken typ av bidrag beviljar Skolforskningsfonden?

Skolforskningsfonden beviljar i första hand projektmedel för ett- till tvååriga forsknings- och utvecklingsprojekt, men även s.k. planeringsmedel kan beviljas för färdigutveckling av nytt forskningsprojekt.

 

Maxbelopp att söka                                                     

Sista ansöknings-
dag

Beslut meddelas
senast             

Planeringsmedel

Arbetstid:40klt
Expenser: 5000 kr

31 oktober

15 december

Projektmedel

Arbetstid: 850 klt Expenser: 30 000 kr                           

28 februari

30 april

Vilka kan ansöka till Skolforskningsfonden?

Skolhuvudmän inom PUD-regionen och disputerade forskare anställda vid HDa (till en omfattning av lägst 50 %) kan gemensamt ansöka om medel från Skolforskningsfonden. Ansökan sker på särskild blankett och lämnas gemensamt till Skolforskningsfonden, underskriven av skolchef eller motsvarande och berörda forskare.

Vad betalar Skolforskningsfonden?

Skolforskningsfonden bekostar Högskolans medverkan i projekten i form av främst lönekostnader och vissa projektrelaterade driftskostnader såsom resor och litteraturbidrag enligt HDa:s praxis. Endast disputerade forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan erhålla forskningsmedel från Skolforskningsfonden.

Vad betalar skolhuvudmännen?

Skolhuvudmännen svarar för de kostnader som uppstår inom partnerområdet till följd av projektet. De kan gälla lönekostnader för utvecklingsledare/projektledare, doktorander/licentiander eller magistrander som deltar i projektet, samt investeringar och driftskostnader. Partnerområdet upplåter sin verksamhet som forskningsfält för Högskolans forskare.

Redovisning av projekt och spridning av resultat

Det är av stor vikt att PUD-regionen och övriga intressenter kan följa varje projekt från start till slut. För detta ändamål finns en särskild avdelning på PUD:s hemsida.

När ett projekt beviljats medel
Ett abstract/sammanfattning på max 150 ord samt en populärvetenskaplig beskrivning på 300- 400 ord publiceras på PUD:s hemsida. Texter hämtas från ansökan.

Under projektets gång
Om större avvikelser eller förändringar sker ska beskrivningen uppdateras Texter tillhandahålls projektadministratör Filippa Bergqvist fli@du.se

När projektet avslutats
Projektredovisning ska göras i Högskolan Dalarnas rapportserie Kultur och lärande och publiceras i forskningsdatabasen DIVA. En länk till rapporten publiceras på PUD:s hemsida.  Övrig spridning av forskningsresultat sker dels genom årlig avrapportering vid de skolforskningsdagar (Ex Dala Skolforum) som anordnas av PUD för regionens skolhuvudmän, dels genom presentationer på det högre seminariet för utbildningsvetenskap vid HDa. För att stärka den utbildningsvetenskapliga miljön vid HDa eftersträvas internationell publicering i peerreviewgranskade tidskrifter.

Ansökan

Ansökningsformulär med ytterligare instruktioner finns att hämta på Skolforskningsfondens frontersida som nås genom att via Högskolan Dalarnas hemsida logga in som gäst på www.du.se/fronter. Ansökan läggs in elektroniskt av högskolans forskare i frontersidans inlämningsmapp och ska förutom ifyllt formulär innehålla ett forskningsprogram på max. 6 sidor samt en ekonomisk projektkalkyl (särskilt exelformulär finns på frontersidan).

Skolforskningsfondens ekonomi

Årlig finansiering av PUD-kommunerna
890.000 kr, PUD-bidrag och VFU-rabatten

Årlig finansiering av Högskolan
1.000.000 kr, Högskolans forskningsanslag, Lärande och socialiseringsprocesser

3.000.000 kr, från PUD:s uppdragsutbildning, VAL, Lärarlyftet, Förskolelyftet, Rektorsprogrammet.

Koppling till Lärarlyftet och Rektorsprogrammet

Till forskningsprojekten kan kompetensutveckling för lärare och skolledare organiseras, genom exempelvis Lärarlyftet, Förskolelyftet och Rektorsprogrammet, såväl som genom skräddarsydd uppdragsutbildning.

Styrgrupp tillika PUD-Au

  • Inga-Lena spansk, Mora kommun (för Siljanskommunerna och VästerDalarna)
  • Stefan Grybb, (för Södra Dalarna och Västerbergslagen)
  • Åke Sandberg, VBU-Ludvika, (för Södra Dalarna och Västerbergslagen)
  • Mikael Fältsjö, Borlänge kommun
  • Jonathan Block, Falu kommun
  • Inger Norman, Sandvikens kommun (för PUD-kommunerna utanför Dalarna)
  • Lars Kratz, Rättviks kommun (för Siljanskommunerna och VästerDalarna)
  • Håkan Elfving, Gagnefs kommun (för Siljanskommunerna och VästerDalarna)

Interna ledamöter

  • Mats Tegmark, Utvecklingsledare lärarutbildningen
  • Monika Vinterek, HDa:s forskningsområde Lärande och socialiseringsprocesser, professor pedagogiskt arbete 

Skolforskningsfondens Skolforskningsdag (Dala Skolforum)

Dala Skolforum (vartannat år): vecka 44, 2015, kl 09.00 – 16.00

Ansökningsblanketter finns på skolforskningsfondens frontersida