Dala Skolforum 30-31 oktober 2017

2017 Dala Skolforum kommer att omfatta två endagskonferenser.

Vill din skola ha en aktiv medverkan i Dala Skolforum 2017?

Just nu vill vi komma i kontakt med skolutvecklingsprojekt som genomförts, pågår eller finns i ett idéstadium.

Under februari och maj 2017 finns möjlighet för förskolor, grund- och gymnasieskolor i regionen att anmäla intresse för att på någon av konferensens sessioner presentera lokala skolutvecklingsprojekt. Det kan vara ett skolutvecklingsprojekt som avslutats, eller som pågår. Det kan också vara en presentation av en idé som under samtalsliknande former kan få möjlighet att utvecklas och katalyseras under konferensen med hjälp av inspel från både lärare och forskare. Det är respektive rektor som anmäler pedagogernas medverkan som föredragshållare. Se länken bredvid.

En projektgrupp bestående av representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge kommun samt Framtidsmuseet i Borlänge gör vid behov ett urval av de intresseanmälningar som inkommit. Urvalet baseras på hur väl respktive projekt är relevant i relation till dagens tema och vilka möjligheter det finns att utveckla projektet vidare tillsammans med andra skolhuvudmän och med forskare på Högskolan Dalarna. Under april-maj kontaktas samtliga som inkommit med intresseanmälningar för deltagande.

Syfte med Dala Skolforum 2017

Verksamheten i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vid Dala Skolforum presenteras och diskuteras verksamhetsnära forskning och skolutvecklingsprojekt från förskolor till grund- och gymnasieskolor i regionen. Dala Skolforum är en mötesplats för verksamma inom skola och skolforskning och som vill vara en del av såväl ny forskning som utveckling av skola och undervisning. Lärare, arbetslag, skolledare och forskare presenterar, föreläser och diskuterar sina och andas idéer, erfarenheter och slutsatser genom seminarier, workshops och föreläsningar.

Innehåll och upplägg Dala Skolforum 2017

Dala Skolforum sker under två dagar med olika inriktningar respektive dag. Deltagande och medverkande i konferensen anmäls för respektive dag. Båda dagarna vänder sig till lärare inom förskola, grund- och gymnasieskolan. Under maj presenteras ett komplett program. Den 29:e maj släpps de cirka 450 platserna till konferensens olika dagar (gäller dem som inte är medverkande som föredragshållare).

*****************************************************************

Dag 1, måndagen den 30 oktober 2017

Tema: Hållbarhet i undervisningen

Underdagen är frågor om tvärvetenskap, holism och ämnesövergripande arbetssätt i undervisningen centrala delar. Ett särskilt intresse riktas mot hållbar utveckling och ny teknik i klassrummet.

Key notes:

Pernilla Nilsson: Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Högskolan i Halmstad.

Innehåll föreläsning: Ämnesdidaktikens roll i en hållbar undervisning. Att se helheter i undervisningen är en viktig del i lärarens praktik. I denna föreläsning diskuteras frågor om hur undervisningen görs holistisk och hur lärare genom att använda olika reflektionsverktyg kan arbeta med att utveckla den egna professionella kunskapen.

Per Kornhall: Forskare vid Mälardalens högskola, konsult och författare.

Innehåll föreläsning: Utvärderingar och forskning talar sitt tydliga språk: Lärare lär sig bäst tillsammans. men hur gör man det? Vad säger forskningen efentligen om kollegialt lärande och utvecklingen av lärares professinella kunskap och hur kan vi tillämpa det i våra skolor? Finns det exempel vi kan titta på? I föreläsningens varvas exempel och teori för att skapa fördjupad förståelse för hur man som lärare kan lära mer och vilka förutsättningar man behöver ha för att så ska ske.

Carl Heath: Carl Heath är chef för Digitalisering och Lärande I RISE - Research Institutes of Sweden. Carl är verksam i gränslandet mellan digitalisering, lärande och interaktionsdesign. I snart två decennier har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildning, arbetsmarknad och demokrati.

Innehåll föreläsning: Skola för interaktionssamhället
Med industrisamhället i backspegeln träder vi in i ett digitaliserat interaktionssamhälle. Seminariet syftar till att beskriva vilken riktning utbildning, samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan. Vi gläntar på dörren till framtiden, och ser på vilka teknologier och samhällstrender som påverkar dagens och morgondagens skola och elevens möjligheter och förutsättningar i den.

****************************************************************

Dag 2, tisdagen den 31 oktober 2017

Tema: Interkulturella möten och inkluderande undervisning

Temat för dagen tar sin utgångspunkt i den vardag som handlar om hur skolan och klassrummet är en mötesplats för människor med skilda bakgrunder och hur undervisningen blir meningsfull för alla elever.

Key notes:

Jonas Stier: Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna. Han har bland annat skrivit Kulturmöten – en introduktion till interkulturella studier och är medförfattare till böckerna Kritiska händelser i förskolan samt Inkludering – utmaningar och möjligheter. Stier har bl a varit drivande i ett utvecklingsarbete i Rinkeby-Kista utanför Stockholm där han tillsammans med chefer och pedagoger från ett 30-tal förskolor samverkade för att precisera och implementera ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten.

Innehåll föreläsning: Från mångkulturell till interkulturell - i praktiken. kan vi behandla alla barn lika och ändå bejaka varje individs unika bakgrund? Hur går vi från att uppmuntra enstaka mångkulturella initiativ till att bli interkulturella på riktigt? Föreläsningen ger teoretiska insikter och praktiska exempel på interkulturella frågor i skolans vardag. Utmaningar i form av gränsdragningar för vad skolan kan ställa upp på beskrivs liksom vad ett interkulturellt förhållningssätt faktiskt betyder för relationer och lärande.

Sara Lövestam: Sara Lövestam är författare, språkvetare och sfi-lärare. Hon har skrivit många romaner och flera språkböcker som t.ex. Grejen med verb. Hon har spelat i UR-serien Tio lektioner i språkdidaktik och är en av språkexperterna i TV4 Nyhetsmorgons inslag Språkakuten. Dessutom är hon känd som domare i sveriges Radios P1-program Lantzkampen.

Innehåll föreläsning: Hur svårt kan det vara? Hur lång tid kan det ta att lära sig säga "min urdruckna kropp"? Vad gör vi när vi inte förstår varandra och hur mycket kan en preposition egentligen ställa till med? Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den vardag där vuxna, nyanlända sfi-elever kämpar för att erövra sitt nya språk. Med många aha-upplevelser och skatt får vi ta del av elevernas möten med det svenska samhället och alla dess språkliga fallgropar.

Åsa Wedin: Åsa Wedin är fil dr i andraspråksforskning och professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med lärarutbildning och forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet med särskilt intresse för yngre barn. Hon har publicerat flera böcker inom området.

Innehåll föreläsning: Inkludering av nyanlända elever genom utveckling av språkpolicy som stödjer flerspråkigt arbete - skolutveckling som leder till förändrade praktiker.  

****************************************************************

Plats: Hagagymnasiet i Borlänge, Röda vägen

Pris för medverkan föredragshållare: De betalar inte för den dag de själv är föredragshållare.

Pris deltagare: 600 kr/dag. anmälan sker tidigast 29 maj. I priset ingår föreläsningar, workshops/presentationer samt kaffe förmiddag och eftermiddag samt lunch.

Vid frågor kontakta:

Mattias Gradén
mga@du.se