Energi-, solvärme- och förbränningsteknik

Högskolan Dalarna har i många år bedrivit forskning och utveckling kring värmessystem med solvärme, pellets och värmepumpar och vår målsättning är att bidra med kunskap för att skapa ett bärkraftig samhälle med avseende på energihushållning och förnybar energitillförsel med låga emissioner av partiklar och andra hälso- och miljöfarliga ämnen.

Vi har lång erfarenhet av praktisk mätning och funktionsprovning av ackumulatortankar, pelletpannor och andra systemkomponenter och genom att vi har kopplat mätresultaten mot avancerade simuleringsprogram kan vi också göra detaljerade och noggranna beräkningar som kan användas som projekteringsverktyg eller att studera inverkan av olika parameterar.

Syftet med arbetet är generellt att hitta lösningar och metoder för att öka effektiviteten i systemen. Forsknings- och utvecklingsarbetet har ofta genomförts i branschnära projekt och kommuniceras mot bl.a. tillverkare och installatörer. Mätarbetet, som ofta utförs i laboratorium har syftat till att utveckla provningsmetoder för system och ackumulatortankar, att ge information om systemets, eller komponentens funktion, samt att ge underlag för att skapa datormodeller som möjliggör systemoptimering med hjälp av avancerade systemsimuleringsprogram som tex TRNSYS, där vi är ledande i Sverige. Med detta verktyg kan man undersöka hur olika konstruktionslösningar påverkar systemprestanda på årsbasis och det utgör ett mycket effektivt verktyg för att utveckla effektiva värmesystem. Validerade modeller av pannor och ackumulatortankar har utvecklats, som kan användas som grund för att göra simuleringsstudier. Simuleringsstudier med syfte att optimera systemprestanda har utförts i följande projekt:

SWX Energi

REBUS

PESTO

Tappvattenautomater i solvärmesystem

EMA

Optimering av ackumulatortankar