Så upphandlar vi

Högskolan Dalarna är en statlig förvaltningsmyndighet och ska enligt lag alltid sträva efter att upphandla varor, tjänster och entreprenader i konkurrens.

Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på EU-direktiv om upphandling. EU:s direktiv för offentlig upphandling är en viktig del i arbetet med att förverkliga den inre marknaden genom att främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU och att få marknaden att fungera effektivt. Genom att följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter de skyldigheter som följer av EU-rätten.

Högskolan Dalarna samarbetar med Uppsala universitet inom upphandlingsområdet. Flera av våra giltiga avtal är upphandlade av Uppsala universitet. Högskolan Dalarna kan i enskilda fall samarbeta med andra upphandlande organisationer. 

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen

 1. Behov
  Ett behov av en vara, tjänst eller entreprenad uppstår inom Högskolan Dalarna. Finns ett giltigt avtal genomförs ett avrop. Finns inget avtal ska en upphandling genomföras och behovet definieras i ett förfrågningsunderlag.
 2. Framtagning av förfrågningsunderlag
  Förfrågningsunderlaget är det samlade underlaget som beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på anbudsgivaren och föremålet för upphandlingen samt hur anbud kommer att utvärderas.

  Förfrågningsunderlaget består av flera dokument. Till exempel föreskrifter för upphandlingen, kravspecifikationer, ett kontraktsförslag och bilagor som eventuellt ska fyllas i samt standardbestämmelser.
 3. Annonsering
  Annonsering av upphandlingen sker i en allmänt tillgänglig databas (E-avrop) och på Högskolan Dalarnas webbplats. Upphandlingar med lågt värde, så kallade direktupphandlingar, behöver inte annonseras.
 4. Anbud in
  Leverantören skickar in sitt anbud. Det ska oftast skickas in via vårt upphandlingssystem. Det är viktigt att anbudet kommer in i rätt tid för att vara giltigt.
 5. Kvalificering och anbudsprövning
  Anbuden utvärderas enligt utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget.
 6. Tilldelning
  Ett tilldelningsmeddelande skickas ut till alla anbudsgivare där det framgår vilken eller vilka leverantörer som vunnit upphandlingen. Kontrakt kan tecknas tidigast tio dagar efter att tilldelningsmeddelandet skickats ut.
 7. Kontraktsskrivning
  Kontrakt tecknas med vinnande leverantör.
 8. Uppföljning
  Uppföljning av kontrakten sker kontinuerlig under avtalsperioden.