Avdelningen för styrning och kvalitet (SK)

Avdelningen för styrning och kvalitet är ett stabs- och serviceorgan för Högskolans styrelse, rektor, ledning och de kollegiala nämnderna. Avdelningen ingår i Utbildnings- och forskningskansliet.

Avdelningens uppgifter

Avdelning för Styrning och kvalitet ansvarar för strategiskt och operativt verksamhetsstöd till rektor, de kollegiala nämnderna samt akademierna. Arbetet sker bland annat genom beredning av styrdokument såsom forsknings- och utbildningsstrategi, planeringsförutsättningar som grund för budgetar och verksamhetsplaner samt för beredning av verksamhetsuppdrag till akademier, stödfunktioner och nämnder. I underlagen till strategiska dokument, verksamhetsuppdragen och till verksamhetsberättelserna ingår planering och uppföljning av verksamheternas resultat.

SK ska vara stöd och serviceorgan för utbildningsplanering, programutveckling, internationalisering, mångfaldsarbete, forskningssamordning, inklusive stöd till forskningsprofilerna samt utbildning på forskarnivå. Avdelningen ska även vara operativt drivande gällande kvalitetsutvecklingen där processbaserad verksamhetsutveckling ingår. Inom ramen för verksamheten ingår att tillhandahålla ett nämndkansli med uppgift att ge administrativt stöd åt Högskolans kollegiala nämnder och råd men också att utreda och bereda ärenden inför beslut.

Kontakt

Avdelningschef:
Jonas Tosteby
Telefon:
023-77 83 61
Epost:
jto@du.se