Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)

UFK är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning.

Kansliets organisation

Kansliets chef är direkt underställd rektor. UFK är indelat i två avdelningar och en forskarskola:

Kansliets uppgifter

Den ena av kansliets två huvuduppgifter är strategiskt och operativt stöd till ledning, nämnder och akademier avseende verksamhetsplanering och kvalitetsutveckling. Detta görs främst inom Avdelningen för styrning och kvalitet.Den andra huvuduppgiften är att stödja Högskolans vidare utveckling som ledande inom Nästa generations lärande. Detta görs såväl inom NGL-centrum som i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser.UFK har dessutom en samordnande och strategisk roll i Högskolan Dalarnas arbete med internationalisering och mångfald.

Kontakt

T.f. Chef för utbildnings-
och forskningskansliet:

Jonas Tosteby
Telefon:

023-77 83 61
E-post:
jto@du.se