Forskningsetiska nämnden

Forskningsetiska nämnden (FEN) är verksam inom både forskaretik och forskningsetik. Nedan beskrivs dels hur du hittar på vår hemsida, dels FEN:s uppgifter inom respektive område.  

FEN:s uppgifter inom forskningsetik

FEN är det organ vid Högskolan Dalarna som tillser att uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. Vidare tillser nämnden att fortbildning och information sker i forskningsetiska frågor med relevans för forskning och utbildning, samt beslutar om självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå som inbegriper människor eller humanorgan och som kommer till nämndens kännedom via forskningsetisk ansökan. Nämnden hjälper även till med bedömningar av forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som är i behov av en etisk bedömning. FEN:s ansvarsområde inom forskningsetiken innefattar sedan våren 2011 också forskningsliknande inslag i utbildning utöver uppsatsskrivande.

Nämndens verksamhet innefattar huvudsakligen grund- och avancerad nivå. För doktorander och forskare gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), varvid forskningsetiska ansökningar görs vid de regionala etikprövningsnämnderna.  

FEN:s uppgifter inom forskaretik

FEN ska även förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet genom informations- och seminarieverksamhet. Vidare är Forskningsetiska nämnden det organ som handlägger inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

FEN:s ansvarsområde inom forskaretiken innefattar forskningsprojekt som bedrivs av personal som är anställda vid Högskolan Dalarna.