Anställningsförslagsutskottet

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) handlägger frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och postdoktor, liksom frågor om antagning av oavlönad docent samt befordringsärenden. AFU arbetar med uppgifter enligt särskild instruktion från Rektor.

Ledamöter

Administrativt stöd

Handläggning i AFU

  • Alla ärenden som ska hanteras av AFU, initieras genom beslut av rektor i personalberedningen. Detta sker i samtliga ärenden förutom ansökan om befordran till universitetslektor och ansökan om pedagogisk meritering, som hanteras av AFU på direkt initiativ av de sökande.
  • När rektor har fattat beslut, eller när ansökan inkommit om befordran till universitetslektor eller pedagogisk meritering, går ärendet vidare till personaladministratör som startar ärendet i ReachMee.
  • Information om sakkunniga kommer från akademin/avdelningen och fastställs sedan av AFU.
  • Vid oavlönad docentur utses en sakkunnig, i alla andra ärenden utses minst två sakkunniga.
  • När sakkunniga är fastställda i AFU får de information om inloggning i ReachMee där de kan se alla handlingar och få den information de behöver för att hantera ärendet.
  • Utlåtande kommer från sakkunniga vid överenskommet datum och ärendet tas upp i AFU.
  • AFU sammanträder en gång i månaden, efter beredning.
  • AFU föreslår rektor att besluta enligt AFUs bedömning i alla ärenden förutom oavlönad docentur, där UFN beslutar