Ladok

Varje lärosäte ska enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i Personuppgiftslagen (1998:204).

Ladok är ett nationellt system för dokumentation av studerandes närvaro och resultat i högskoleutbildning. Systemet ägs av 38 lärosäten tillsammans genom ett konsortium. Det betyder att alla lärosäten har ett gemensamt ansvar att utveckla och underhålla Ladok. 

Ladok förser såväl interna som externa intressenter med uppgifter, t.ex. underlag till årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

Studentportalen och lärartjänster utgör del av Ladok. 

Vid frågor kontakta support@du.se.