Frågeställning 2

Du är personalansvarig på företaget och skall lägga upp/se över företagets rutiner för facklig samverkan, information och förhandling.

  • Du börjar med att ta reda på vilka regler som styr samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Du tar reda på vilka kollektivavtal som kan vara aktuella att teckna på företaget.
  • Du får välja ett område kring samverkan med fackliga organisationer och fokusera på detta (det kan röra information, samverkansförhandling eller tvisteförhandlingar). Redogör för de rättsliga ramar som finns kring detta.
  • Du skall också redogöra för hur företaget ser på arbetsplatsträffar och allmän information internt till samtliga anställda. Ser informationsvägarna annorlunda ut gentemot de fackliga organisationerna.
  • Med utgångspunkt från ovan framtagen information föreslår Du förbättringar som kan göras på företaget.