Frågeställning 1

Du är chef på Industriföretaget AB och Arbetsmiljöverket har aviserat ett besök för att titta på hur väl företaget lever upp till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fundera i termer av rutiner – vad kan företaget göra för att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

  • Ta reda på vad som krävs av företaget enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Välj ut tre riskområden (exempelvis stress, ergonomisk belastning, en process eller ett arbetsmoment).
  • Beskriv vilka risker som kan föreligga och vilka konsekvenser ett olycksfall eller en arbetsskada kan medföra.
  • Redogör för vilka specifika lagkrav och föreskrifter som kan vara aktuella för de olika fallen.
  • Med utgångspunkt i dina tre områden föreslå möjligheter till förbättringar och skapa därefter en handlingsplan.