Behandling av personuppgifter

För att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns Personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet, t.ex. personnummer, namn, telefonnummer eller ett foto.

Högskolan ska enligt PuL självmant informera om hur insamlade personuppgifter behandlas i verksamheten. Dessutom ska Högskolan även vidta de åtgärder som krävs för att skydda de insamlade uppgifterna.

Registrerades rätt till information & rättelse

Registrerade personer kan skriftligt begära ett utdrag över vilken personuppgiftsbehandling som sker på Högskolan, ett s.k. registerutdrag. Registrerade kan även begära att Högskolan snarast rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte behandlas i enlighet med PuL eller andra föreskrifter.

Kontakt

Personuppgiftsombud: Anja Achouiantz Hedqvist, 023-77 81 73, arkivarie@du.se