Begära handlingar

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen ger allmänhet och media rätt till insyn i Högskolans verksamhet. Till offentlighetsprincipens hör bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar samt anställdas rätt till yttrande- och meddelarfrihet.

Allmänna handlingar

De handlingar som skickas till eller från Högskolan, eller som upprättas här, blir enligt grundregeln allmänna och offentliga handlingar. Vem som helst har då rätt att ta del av dessa handlingar och mot eventuella avgifter få kopior. Ett utkast eller egna minnesanteckningar blir dock normalt inte allmänna handlingar.

Sekretess

En del allmänna handlingar omfattas av sekretessregler som gör dem helt eller delvis hemliga. Hemliga handlingar får inte lämnas ut. Den som nekas att få ut en handling på grund av sekretess ska upplysas om att han eller hon har rätt att få ett skriftligt och överklagningsbart beslut om det.

Begära ut allmänna handlingar

Om du vill ta del av allmänna handlingar kan du vända dig till registrator, registrator@du.se

Äldre handlingar förvaras i Högskolans arkiv. För att ta del av dessa vänder du dig till arkivarien, arkivarie@du.se

Avgift för kopior

Enligt Avgiftsförordningen §15 är myndigheter skyldiga att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar, om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

  • 0 - 9 sidor: Ingen kostnad.
  • 10 sidor eller mer: 50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida.

Tillkommer gör även portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande sända den begärda handlingen till mottagaren.