Rektors kvalitetsråd

Rådets uppgifter är att

  • bevaka att kvalitetsutveckling sker inom all verksamhet i enlighet med Högskolans vision 
  • kontrollera att kvalitetsmål formuleras och måluppfyllelse redovisas inom ramen för verksamhetsplaneringscykeln
  • årligen genomföra en översyn av kvalitetssystemets struktur och funktion.


Kvalitetsrådets sammansättning

Marie Klingberg Allvin

Marita Hilliges

Sverker Johansson

Jonas Tosteby

Bengt Eriksson

Lars Rönnegård

Sara Irisdotter Aldenmyr

Nakheel Sharaya

Anna Hornström (sekreterare)

Prorektor, ordförande i kvalitetsrådet

Rektor

Chef Utbildnings- och forskningskansliet

Chef Avd för styrning och kvalitet

Förvaltningschef

Dekanus

Prodekanus

Ordförande Dala studentkår

Forsknings- och utvecklingsstrateg