Kollegiala nämndstrukturen

Nämnder är beslutande organ inom Högskolans organisation som ansvarar för enskilda frågor eller områden.

Högskolans högsta kollegiala organ, dvs. den nämnd där ledamöterna utses av lärarkollegiet, utgörs på högskolegemensam nivå av Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN, som är ett överordnat organ med ansvar för uppföljning och granskning av den akademiska kvaliteten. Till UFN hör Anställningsförslagsutskottet (AFU) som bereder befordransärenden och tjänstetillsättningar av lektorer och professorer, samt Examenstillståndsutskottet (XU) som bereder och föreslår beslut till UFN om inrättande och återkallande av huvudområden för examen.

På uppdrag av UFN arbetar fem områdesnämnder med ansvar för var sitt område och med ett delegerat kvalitetsansvar, framför allt uppföljning av kvaliteten i Högskolans utbildningar och för beredning och fastställande av utbildningsprogram.

På uppdrag av UFN arbetar även Forskarutbildningsnämnden (FUN) som ansvarar för frågor gällande utbildning på forskarnivå.

Bild nämndstrukturenKlicka på bilden för att se nämndstrukturen i ett större format.