Kvalitet

Kvalitetsarbetet vid Högskolan Dalarna ska bidra till förverkligandet av Högskolans vision samt de kvalitetskrav som ställs av riksdag och regering och av omvärlden.

Kvalitetsarbetet är integrerat med Högskolans system för verksamhetsstyrning och genomförs på ett systematiskt och medvetet sätt genom regelbundna uppföljningar och analyser som utgör underlag för kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Rektors kvalitetsråd ansvarar för att tydliggöra ledningens och de kollegiala organens gemensamma kvalitetsansvar för verksamhetsuppföljning och verksamhetsplanering. Rektors kvalitetsråd ska bevaka att kvalitetsutveckling sker inom all verksamhet, kontrollera att kvalitetsmål formuleras och måluppfyllelse redovisas samt årligen genomföra en översyn av kvalitetssystemets struktur och funktion.

Nationell och internationell kvalitetssäkring