Utbildning

Alla programstudenter vid Högskolan Dalarna ska "fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor”. Så lyder en av målsättningarna i Högskolan Dalarnas miljö- och hållbarhetsmål för 2016-2019.

Hållbar utveckling är en framtidsfråga där utmaningen handlar om skapa levnadsvillkor och använda resurser på ett sätt som möter mänskliga behov idag och i framtiden, utan att äventyra naturens eller samhällets bärkraft.

På Högskolan Dalarna finns ett långvarigt engagemang för hållbarhetsfrågor i många ämnesgrupper. Det har också satts upp mål och vidtagits åtgärder för att på ett mer systematiskt sätt utveckla och följa upp integrering av hållbar utveckling i utbildningen, bland annat genom:

- att erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare i miljö och hållbar utveckling
Den här högskolepedagogiska kursen vill samla lärare från olika ämnen för att ge inspiration och verktyg för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen. Läs mer om kursen.

- att miljö- och hållbarhetsfrågor systematiskt integreras i undervisningen
Ett sätt att se till att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningarna är genom våra styrdokument. De styrdokument som används vid inrättande av huvudområden och program, liksom vid kvalitetsuppföljning, anvisar att miljö- och hållbarhetsaspekter ska beaktas.

- att uppmuntra våra studenter att inrikta sina examensarbeten mot miljö och hållbar utveckling
Med start 2018 kommer det varje år att utdelas ett stipendium på 10 000 kr till bästa examensarbete inom området miljö och hållbar utveckling. Miljörådet utser pristagare. Mer information om stipendiet kommer inom kort.