Hållbar utveckling

Miljöpolicy

Högskolans miljöpolicy uppmärksammades av Naturvårdsverket 2015 för att ha bra koppling till allmänna principer för miljöarbetet samt vara anpassad till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Se miljöpolicyn i sin helhet i länken uppe till höger. 

Miljöutredning och miljömål

En miljöutredning kring Högskolan Dalarnas verksamhet genomfördes under 2014. I miljöutredningen identifierades verksamhetens betydande miljöpåverkan.

Utifrån miljöutredningen har vi för perioden år 2016 - 2019 upprättat och genom rektorsbeslut antagit mål för miljö och hållbar utveckling. Inom varje område finns ett övergripande mål samt ett antal specifika mål. Nedan redovisas de övergripande målen. I länken uppe till höger finns miljö- och hållbarhetsmålen i sin helhet inklusive ansvariga för att målen nås samt indikatorer och uppföljningssätt.  

Utbildning

Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Forskning

Uppmuntra till forskning som beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor och spridning av resultat till allmänhet, beslutsfattare, företag och organisationer.

Tjänsteresor

Minska den negativa miljöpåverkan orsakad av tjänsteresor.

Hållbar konsumtion

Miljöanpassa och effektivisera resursanvändningen inom Högskolan samt i upphandlingar och inköp i ökande grad ställa krav på miljöhänsyn och god arbetsmiljö i produktionskedjan.

Återvinning och avfall 

Högskolan ska minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden.