Miljö och hållbar utveckling

Högskolan Dalarna ska genom sin utbildning, forskning och samverkan bidra till en hållbar utveckling. Som lärosäte får vi vara med och utveckla ny kunskap, bygga förmågor hos våra studenter och vara en arena för diskussion om de stora samhällsutmaningarna. Men Högskolan Dalarna påverkar också den omgivande miljön direkt genom t.ex. energianvändning, tjänsteresor, vid inköp och upphandling osv. Även här är det viktigt för oss att ta både sociala hänsyn och miljöhänsyn.

Vår vision

Högskolan antog i december 2014 en ny vision: Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle.  I visionen slås några grundpelare för ett gott samhälle fast:
- alla människors lika värde
- demokratins och mångfaldens värde och nytta
- individens självtillit och makt att påverka,
- en ekonomiskt och ekologiskt hållbar produktion och konsumtion, samt
- en rättvis fördelning av världens tillgångar

UKÄ granskar hållbar utveckling

I Universitetskanslerämbetets (UKÄs) nya nationella kvalitetssäkringssystem ingår tematiska utvärderingar. För närvarande granskas universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling. Högskolan Dalarna har i sin självvärdering beskrivit och gett konkreta exempel på hur vi integrerar hållbar utveckling i våra utbildningar.

Mål för miljö och hållbar utveckling

De nuvarande miljö- och hållbarhetsmålen gäller för perioden 2016 – 2019. Nedan redovisas de övergripande målen.

Utbildning
Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Forskning
Uppmuntra till forskning som beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor och spridning av resultat till allmänhet, beslutsfattare, företag och organisationer.

Tjänsteresor
Minska den negativa miljöpåverkan orsakad av tjänsteresor.

Hållbar konsumtion
Miljöanpassa och effektivisera resursanvändningen inom Högskolan samt i upphandlingar och inköp i ökande grad ställa krav på miljöhänsyn och god arbetsmiljö i produktionskedjan.

Återvinning och avfall
Högskolan ska minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden.