En viss spänning mellan teknik och lärande

23 feb 2012 08:51
NGL-konferensens andra dag inleddes av Charles Crook, professor vid the University of Nottingham, och docent i informations- och kommunikationsteknologi.

 Professor Charles Crook, University of Nottingham.

Hans föredrag handlade om att den nya tekniken skapar nya situationer och som i sin tur blir nya erfarenheter när det gäller studenters lärande. Den mellanmänskliga dynamiken i lärandet har ändrats. På vilket sätt har den förändrats genom de nya formerna för möten studenter emellan och mellan lärare och student? Och vad betyder det att man skapar egna ”rum” för sina studier.

I föredraget berättar Charles Crook om sitt utforskande av vad som egentligen händer i lärandet, det lärande som sker när människor använder tekniken och lär sig tillsammans med andra i stället för individuellt lärande. Han gör jämförelser med tidigare idéer inom pedagogiken och refererar till Piaget och Vygotsky, hos vilka det finns en slags konstruktion för lärande.
-Det finns onekligen vissa spänningar mellan lärande och teknologi. Visserligen har det alltid funnits kritik mot ny teknik, men inte desto mindre finns spänningen där, säger Charles Crook.

Charles Crook nämner två symptom på när e-learning tar plats vid lärosätena. Det ena är fler studenter per lärare och det andra är en förändrad pedagogik. Så vad är det att bli utbildad? Han har tittat på kvaliteten i kommunikationen och interaktionen mellan studenter i deras arbeten. Han har också undersökt platsernas betydelse, miljön där man befinner sig fysiskt när man studerar.

-Vi gjorde någon slags gerilla-undersökning. Vad gör ni nu och varför gör ni det? Vi bjöd in studenter att berätta om hur de arbetade.

Föredraget gav en intressant inblick i den forskning som behöver ta plats vid sidan av den tekniska utvecklingen inom lärande. Det blir viktigt att ta reda på vilket sätt sociala och materiella omständigheter skapar nya premisser för lärande.

Text och bild: Annette Skogsjö


NGL på Högskolan Dalarna

Next Generation Learning Conference

Publicerad