Både ros och ris för Högskolan Dalarna

25 apr 2012 14:02
Högskolan Dalarnas utbildningar har av Högskoleverket bedömts hålla hög kvalitet i kulturgeografi men bristande kvalitet i nationalekonomi samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Bristerna ska avhjälpas inom ett år om Högskolan vill behålla examensrätten i dessa ämnen.

Högskoleverket har nu meddelat de första besluten efter en ny typ av granskningsprocess beslutad av riksdagen 2010. Granskningen fokuserar studenters examensarbeten och avser att bedöma hur väl studenter uppnår de mål som finns för utbildningen.

Kulturgeografi får bra betyg

När det gäller Högskolan Dalarnas utbildningar i kulturgeografi på både kandidat- och magisternivå, bedömer Högskoleverket att de håller genomgående en hög kvalitet. I någon av de bedömda aspekter t o m en mycket hög kvalitet. Inom området bedömdes 12 lärosäten varav sju bedömdes ha brister.

I ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) har Högskoleverket ifrågasatt Högskolan Dalarnas examensrättigheter på kandidatnivå. Inom området bedömdes 17 lärosäten varav sju bedömdes ha brister. Högskolan beslutade redan i december 2011 att antagningen till program inom MKV skulle ställas in, till följd av regeringens minskade anslag och behovet av att minska utbildningsutbudet.

Fokus på kvarvarande studenter

I en kommentar till Högskoleverkets beslut säger rektor Marita Hilliges: "Fokus ligger nu på att säkerställa att kvarvarande programstudenter får genomföra sina studier på ett bra sätt och ta ut en kvalitetssäkrad examen."

Svenskt näringsliv värderar Högskolan Dalarnas utbildningar i MKV högt och Högskolan bedömer att anställningsbarheten för studenter som är kvar i programmen blir fortsatt god, trots ifrågasättandet från Högskoleverket. Samtidigt undersöker Högskolan möjligheten att samverka med andra lärosäten för att säkerställa att utfärdade MKV-examen håller hög kvalitet och ger studenten en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Noggrann analys väntar

Inom nationalekonomi är Högskolan Dalarna ett av elva lärosäten som bland de 18 bedömda fått examensrätter ifrågasatta. Högskolans kandidatutbildning bedömdes hålla hög kvalitet i tre av fem aspekter medan utbildningen på magisternivå håller hög kvalitet i fyra av fem aspekter. "Det ser ut som bedömargruppen anser att vi lagt för lite vikt vid nationalekonomins teoretiska grunder. Examensarbeten hos oss har varit mer tillämpade. Vi kommer dock att göra en noggrann analys av bristerna och vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att säkra en hög kvalitet i nationalekonomin hos oss" säger Marita Hilliges

I en avslutande kommentar säger rektorn, "Vi gläds åt de positiva bedömningarna av kulturgeografin och ser kritiken som Högskoleverket lämnar som en viktig grund för vår fortsatta kvalitetsutveckling."

Högskoleverkets resultatsök - jämför utbildningarnas kvalitet

Publicerad