Akademisk högtid 2017: Installationsföreläsningar

Fredag 17 mars hölls installationsföreläsningar i Högskolan Dalarnas bibliotek i Falun. Se de inspelade föreläsningarna via länkarna vid respektive presentation.

Mats Lundgren, Professor i pedagogik: Forskning med och om i skolans vardagspraktik. 

Mats LundgrenSedan mitten av 1990-talet har lärosäten som bedriver lärarutbildning uppdraget att utveckla samverkan medskolor, den så kallade tredje uppgiften. Inom Högskolan Dalarnasbedrivs detta genom Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD).

En del av denna verksamhet rör forskning kopplad till skolutvecklingsinsatser. Vad som intresserat mig har bland annat varit att tillsammans med rektorer och lärare utforska den lokala praktiken i forskningscirklar och learning study-grupper, men även att undersöka om dessa aktiviteter påverkar verksamheten. Detta är också temat för min föreläsning.

Föreläsning: "Forskning med och om i skolans vardagspraktik"

Marie Klingberg-Allvin, Professor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa: Tillgång till säker abort och preventivmedel är en mänsklig rättighet 

Marie Klingberg-AllvinKvinnors tillgång till säker abort och preventivmedel begränsas av lagar, inställning i samhället och denpolitiska viljan att satsa på kvinnors hälsa vid graviditet. Abort är en direkt följd av oplanerade graviditeter som kan förebyggas om det finns tillgängliga preventivmedeloch rådgivning. Forskningen visar att satsar man på att utbilda och involvera barnmorskor i abortvård och preventivmedelsrådgivning så ökar man tillgängligheten för kvinnor och därmed kan riskerna för mödradödlighet minska.

Föreläsningen sammanfattar ny kunskap som påvisar vad som krävs för att öka antalet vårdgivare som tillhandahåller säker och effektiv vård vid abort och preventivmedelsrådgivning ur ett globalt perspektiv.

Föreläsning: "Tillgång till säker abort och preventivmedel är en mänsklig rättighet"

Jonas Stier, Professor i interkulturella studier: Kulturmötets och (o)likheternas socialpsykologi

Jonas StierI en vardagsvärld präglad av globalisering och ”supermångfald” blir konstruerade skillnader och likheter mellan människor föremål för såväl intensiv politisk debatt som vetenskaplig diskussion. I denna föreläsning diskuteras vad som kan kallas kulturmötets och(o)likheternas socialpsykologi. I fokus står det sociala samspelets anatomi, konstruktionen av annorlundaskap och gemenskap, föreställda likheter och olikheter, sociala gränsdragningar och gränsöverskridanden, språk, stereotypier, fördomar, etnocentrism, kulturbegreppet och ”vi-och-dom-tänkandets” upphov och konsekvenser.

Maria Olson, Professor i pedagogiskt arbete: Högsta betyg i demokrati? Skolans medborgardanande roll idag

Maria OlsonVi lever i en tid där demokrati på en och samma gång ses som självklar och något som människor dör för. Vare sig vi närmar oss demokrati som styrskick eller som ett sätt att leva våra liv är den undfallande och svårfångad. Skolan är, med sin demokratidanande uppgift, en plats där denna motsägelsefulla spänning framträder på ett tydligt sätt. I denna föreläsning lyfts frågan om skolans roll idag. Finns det andra sätt att närma sig dess demokratidanande uppdrag än de som gjorts i modern efterkrigstid?

Föreläsning: "Högsta betyg i demokrati? Skolans medborgardanande roll idag"

Chris Bales, Professor i Energiteknik: Hur väl fungerar (sol)värmesystem?

Chris BalesSolen strålar mycket mer energi över vårt land än vi behöver. Men hur ska man kunna nyttja det på ett effektivt och ekonomiskt sätt och hur kan man veta vilka system som gör det bäst? Det har Chris Bales forskat på i många år, med fokus på system som levererar värme till våra byggnader. Föreläsningen handlar om de nyckelegenskaper som ett bra system måste ha och hur man kan testa systemen på kort tid för att ta reda på om de verkligen har dessa egenskaper.

Föreläsning: "Hur väl fungerar (sol)värmesystem?"

Sara Irisdotter Aldenmyr, Professor i pedagogiskt arbete: Värdefulla, meningsfulla lärare

Sara IrisdotterLäraryrket är ett av våra viktigaste yrken. I barn- och ungdomsskolan möter lärare våra yngsta samhällsmedlemmar; de undervisar, fostrar och vägleder.De hanterar samhällsproblem i undervisning såväl som unga elevers personliga angelägenheter. Lärares uppdrag är minst sagt meningsfulla och deras insatser minst sagt värdefulla. Men hur skapas mening i lärarpraktiken? Och vilka etiska värden fylls praktiken med? Denna föreläsning utgår från forskning om vad som påverkar och influerar lärare och hur de själva navigerar inom ett spänningsfält mellan givna professionella uppdrag och personliga värderingar.

Föreläsning: "Värdefulla, meningsfulla lärare"

Magnus Jegermalm, Professor i socialt arbete: Det svenska omsorgspanoramat: äldre som givare och mottagare av omsorg i civilsamhället

Magnus JegermalmDenna föreläsning fokuserar på att diskutera civilsamhällets betydelse som omsorgsgivare för hjälpbehövande personer. Forskningsresultat pekar mot att äldre är långt ifrån bara skröpliga mottagare av vård och omsorg utan de bidrar i högsta grad som utförare av insatser. Är det så att välfärdsstatens åtagande är en förutsättning för engagemang i civilsamhället, det vill säga att stora grupper bland våra äldsta medborgare antagligen inte skulle kunna utföra insatser av den omfattning som forskningen visar utan den offentliga välfärdens stöd och insatser.

Föreläsning: "Det svenska omsorgspanoramat: äldre som givare och mottagare av omsorg i civilsamhället"

Susanna Heldt Cassel, Professor i kulturgeografi: Turism som social förändring – skapande av platsers kultur och identitet

Susanna Heldt CasselGenom marknadsföring och beskrivningen av platser skapas människors uppfattning om vad det innebär att besöka dessa platser eller att bo där och vad som är typiskt för deras kultur, traditioner etc. Inte bara företag och turismproducenter styr hur besöksmål uppfattas och upplevs. Även konsumenterna är medskapare av upplevelsens innehåll och de föreställningar som sprids, genom sociala medier där bilder och berättelser bildar en verklighetsbeskrivning som påverkar våra sätt att förstå och tolka platsers kvaliteter och attraktivitet.Det kan ge förutsättningar för positiv utveckling och social förändring som bygger hållbara sociala strukturer, men också sprida stereotyper som orsakar spänningar, konflikter och ojämlikhet. Dessa aspekter kommer att belysas i föreläsningen.

Föreläsning: "Turism som social förändring – skapande av platsers kultur och identitet"