Om verksamheten

NGL-centrums övergripande uppdrag är att stödja högskolans utveckling i riktning mot att vara ledande inom Nästa generations lärande. Nästa generations lärande handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur vi på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar.

Där modern teknik kan främja kvalitet ska NGL-centrum kunna bidra med kunskap för att överblicka och värdera tillgängliga verktyg samt genom en nära samverkan med lärare och studenter sedan integrera dessa i arbetet att uppnå lärandemålen. I detta omfattas också utveckling och vidareutveckling av lärmiljöer. Exempel på lärmiljöer som NGL-centrum ansvarar och utvecklar är:

 

Pedagogiken i centrum

NGL-centrum har en omfattande pedagogisk kursverksamhet för både lärare och studenter i användandet av våra olika lärmiljöer. Som komplement till detta utvecklar avdelningen manualer och hjälpfiler.

Tillsammans med akademier och nämnder ska NGL-centrum även driva införande av en pedagogisk karriärstege samt verka för en aktiv pedagogisk diskussion inom Högskolan. NGL-centrum ansvarar även för att anordna och driva behörighetsgivande högskolepedagogisk samt övriga pedagogiska utbildningar.

 

Forskning och utveckling

Inom NGL-centrum återfinns även utvecklings- och forskningsprogrammet NGL-programmet. Ingående utvecklingsprojekt drivs i en majoritet av fallen av lärare verksamma vid Högskolan Dalarna. Vissa utvecklingsprojekt behandlar högskoleövergripande områden såsom säker examination och morgondagens lärplattform medan andra projekt är mer avgränsade och handlar exempelvis om nätbaserad språkinlärning och IKT i lärarutbildningen. Satsningen på forskning inom området, unik i sitt slag i Sverige, utgörs av en forskarskola som drivs i samarbete med Örebro Universitet. I skrivande stund består denna forskarskola av 14 doktorander.

 

Stöd till både studenter och lärare

En betydande och viktigt ansvar som NGL-centrum har är en tydlig verksamhets- och kundorienterad IKT-support. Både lärare och studenter har möjlighet att mellan 08.00 – 22.00 måndag - torsdag samt 08.00 - 16.00 på fredagar få både pedagogisk och teknisk kunnig hjälp från NGL-centrum. Detta har visat sig vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna som lett till högskolans framskjutna position inom nätbaserat lärande idag.

NGL-centrum medverkar också i framtagandet av produktioner av lärmedia och lärobjekt, det vill säga förproducerade kursmoment. Professionella produktioner läggs ut som öppna lärresurser på bland annat Itunes U och YouTube.Stefan Rodheim 


Avdelningschef

Stefan Rodheim
sro@du.se
023-77 81 39
070-289 81 39