Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/ -pedagogisk forskning 2017

Den 28-29 september äger NFR:s höstmöte/årsmöte rum på Högskolan Dalarna, campus Falun.

Inledningsvis några ord från organisationskommittén vid Högskolan Dalarna


Religionskunskapsämnet som kunskapsinnehåll och identitetsformering – Elevers, studenters och lärares tillblivelser i meningsfull ämnesundervisning

Inom ramen för denna tematik är ambitionen att rikta ljus mot forskningsansatser som tar sin utgångspunkt i religions(kunskaps)undervisning i skolan eller på lärarutbildningen. I centrum för intresset står själva undervisningspraktiken, den situation och plats där ämnet religion(skunskap) ges gestalt, mening och värde utifrån elevers, studenters och ämneslärares olika narrativ och didaktiska ansatser.

Förutom de kunskaper, fostrans- och ämnesformerande aspekter som blir till i själva mötet mellan aktörerna och ämnet i denna praktik, så erbjuder den även olika möjligheter att bli till och positionera sig själv som (ämnes/lärar)subjekt.

De inledande presentationerna på årets tema ämnar belysa denna tematik genom pågående forskning. Forskarna ingår i den so-didaktiska forskargruppen, inom ramen för forskningsprofilen Utbildning & Lärande, Högskolan Dalarna. För vidare läsning av bl.a. dessa forskares texter, se kommande temanummer i tidskriften Nordidactica: https://www.kau.se/nordidactica/bidra/call-och-information-om-kommande-nummer

Varmt välkomna till Falun!

Maria Olson, Sara Irisdotter Aldenmyr, Björn Falkevall och Gull Törnegren


Mer om konferensen

Konferensen som helhet har ett traditionsenligt upplägg vilket bl.a. betyder att alla deltagare ges möjlighet att presentera papers om man så önskar. De kan vara formulerade i nära anslutning till temat men också behandla andra religionskunskapsdidaktiska spörsmål. Det finns möjlighet att lägga fram så väl muntliga som skriftliga papers (de senare m möjlighet till förberedd respons). Tiden som ägnas åt varje bidrag är ca 30 min. Anmälan om bidrag och form  (inom temat eller ej; muntlig eller skriftlig presentation) önskar vi senast den 18 augusti. Anmälan till konferensen vill vi ha senast den 8 september och skriftligt underlag senast den 20 sept. Samtliga anmälningar sänds till christina.osbeck@gu.se.

För vidare information om NFR, se webbsidan:

http://idpp.gu.se/samverkan/natverk/nfr

Lokal kontaktperson för NFR:s höst/årsmöte vid Högskolan Dalarna: Maria Olson, maol@du.se,