Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik

Forskningsprojekt presenterade i bokstavsordning efter forskare

Forskningsprojekt

Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik Maria Bjerneby Häll och Hed Kerstin Larsson (Jenny Isberg deltog i pilotprojekt hösten 2011 samt år 2012)

Doktorandprojekt

Förskolebarn utforskar och lär naturvetenskap/teknik Elin Eriksson

Nätbaserad undervisning i matematik och matematikdidaktik Eva-Lena Erixon

What counts as signs of learning in primary school mathematics? Anna Teledahl

Forskningsprojekt

Förskolor som miljöer för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik

Maria Bjerneby Häll och Hed Kerstin Larsson (Jenny Isberg deltog i pilotprojekt hösten 2011 samt år 2012)

I forskningsprojektet kartläggs olika förskolemiljöer i syfte att öka kunskapen om de möjligheter och begränsningar olika miljöer skapar för barns utveckling och lärande i matematik, naturvetenskap och teknik. Miljö innefattar den fysiska miljön, de material barn har tillgång till, hur rum används och verksamheten organiseras, såväl inomhus som utomhus.

Fokus för undersökningen är i vilken utsträckning den fysiska och pedagogiska miljön ger barn förutsättningar att möta matematik, naturvetenskap och teknik i olika sammanhang, på ett varierat sätt och genom olika uttrycksformer. Variation är ett nyckelbegrepp och syftar både på variation mellan förskolor som miljöer för lärande, och variation inom en förskola som miljö för lärande.

Undersökningen baseras på regelbundna besök och samtal med pedagoger under ca 3 års tid i fyra förskolor på fyra olika orter. Genom data i form av fotografier och ljudinspelade samtal analyseras miljöerna. Studien har en variationsteoretisk ansats.

Doktorandprojekt

Förskolebarn utforskar och lär naturvetenskap/teknik

Elin Eriksson

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i det naturvetenskapliga/tekniska materialet NTA, försöka förstå hur förskolebarn utforskar och lär naturvetenskap/teknik. Ett syfte är även att undersöka vilka intentioner som finns med användandet av NTA-materialets när det gäller förskolebarnens lärande samt diskutera eventuella motsättningar mellan barnens eget utforskande och de intentioner/förväntningar som finns knutna till materialet.

Nätbaserad undervisning i matematik och matematikdidaktik

Eva-Lena Erixon

Studien studerar hur former och innehåll i undervisning kan anpassas, förändras, utvecklas, varieras och förbättras. Fokus är på den nätbaserade undervisningen i matematik/matematikdidaktik. Erfarenheterna från den avancerade kursen "Matematikundervisning som utvecklingsprojekt", som vänder sig till verksamma lärare, fungerar som en central utgångspunkt för studien. Kursen är helt nätbaserad och bygger på inspelade föreläsningar som analyseras av kursdeltagarna. Lärarens roll är att ge deltagarna möjlighet att upptäcka nya aspekter och öppna för diskussioner och skapandet av "den bästa lektionen".

What counts as signs of learning in primary school mathematics?

Anna Teledahl

Studien som ska ligga till grund för en sammanläggningsavhandling kommer att fokusera på lärares uppfattningar om elevers lösningar i matematik. Studien är delvis experimentell då olika digitala verktyg för dokumentation av elevers problemlösningsarbete kommer att testas i klasrummen. Studien syftar till att med hjälp av ett semiotiskt perspektiv undersöka och belysa ett antal lärares bedömningskulturer i matematik i skolåren 1 till 6.