Kritiska utbildningsstudier - Kultur, språkande och mångfald

Forskningsprojekt presenterade i bokstavsordning på forskares efternamn

Forskningsprojekt

Flerspråkighet i undervisningen Åsa Wedin

Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik Åsa Wedin, Jenny Rosén och Bóglarka Straszer

På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontexÅsa Wedin och Jenny Rosén


 

Doktorandprojekt

 

Forskningsprojekt

Flerspråkighet i undervisningen

Åsa Wedin

Inom ramen för ett forskningsprojekt om flerspråkiga elever och lärande vid en skola där övervägande del av eleverna har flerspråkig bakgrund och en stor andel av eleverna är nyanlända till Sverige, studeras ett temaarbete i två klasser i år ett. I temaarbetet kommer elevernas olika språkliga resurser att stimuleras genom läsande och skrivande av sagor på de olika språk som fanns representerade i klasserna. Föräldrar uppmuntras att bidra med kunskap i de olika språk som fanns i barnens hem. Studien genomförs genom deltagande observation och intervjuer både med lärare, elever och med föräldrar som deltagit.

Modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan – undervisningens praktik, villkor och pedagogik

Åsa Wedin, Jenny Rosén och Bóglarka Straszer

Andelen flerspråkiga elever i grundskolan ökar och 2012 hade var femte elev i grundskolan grundläggande kunskaper i ett annat språk än svenska (Skolverket 2013). Modersmåls-undervisning och studiehandledning är två fenomen som har stor betydelse för skolframgång för flerspråkiga elever. Samtidigt är just dessa fenomen underbeforskade och lärare och skolledare trevar sig fram för att hitta fungerande former för detta. Syftet med projektet är att skapa kunskap om modersmålsundervisning och studiehandledning som pedagogiska praktiker för flerspråkiga och nyanlända elevers skolframgång i svensk grundskola. Studien riktar fokus på i) modersmålslärares och studiehandledares uppdrag och yrkesroll i skolan samt på ii) modersmålsundervisningens och studiehandledningens innehåll. Genom en multidimensionell analys där modersmålsundervisning och studiehandledning studeras ur olika aktörers perspektiv skapas en större förståelse för dessa praktiker i skolan. Studien förväntas generera ny kunskap som kan ligga till grund för att organisera samarbetet med modersmålslärare och studiehandledningen på sätt som främjar eleverna skolframgång.

 

På tröskeln till förskolan - Förskollärarstudenters lärande i flerspråkig och mångkulturell kontext

Åsa Wedin och Jenny Rosén

Syftet med denna studie är att skapa kunskap om den svenska förskollärarutbildningen och förskolan i ett mångfaldsperspektiv. Studien fokuserar relationer mellan en grupp studenter och miljön där utbildningen bedrivs liksom mellan utbildningens uppdrag och dess praktik både på högskolan och på VFU. Genom att följa en grupp kvinnor med utländsk bakgrund som valts ut av sin hemkommun för att utbilda sig till förskollärare i syfte för att öka mångfalden i kommunens förskolor och för att stimulera personer med invandrarbakgrund till vidare studier, vill vi synliggöra olika företeelser i den svenska förskolan och förskollärarutbildningen i relation till de utvalda personernas tidigare bakgrund. Studien utgår från följande frågeställningar: 
• Vilka möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan de enskilda deltagarnas förväntningar på utbildning och förskollärarutbildningens förväntningar på sina studenter? 
• Vilka möjligheter och hinder uppstår i mötet mellan de enskilda deltagarna och de förskolor där de har sina vfu-placeringar? 
• Vilka processer av anpassning och förändring blir betydelsefulla för utfallet? 
• Vilka av deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ges utrymme i utbildningsprocessen? 
• Vilket identitetsarbete kan urskiljas för studenterna i relation till utbildningen och till det framtida yrket? 
Den kunskap som förväntas komma att genereras ur projektet kommer att vara av betydelse för verksamheten i förskolan och för förskollärarutbildning men även för inkludering av arbetslösa personer med utländsk bakgrund på arbetsplatser generellt. Därmed vill vi skapa kunskap som är relevant för fokusområdena Den fysiska och pedagogiska miljön samt Utbildningsuppdrag möter undervisningspraktikens realitet.

 

Doktorandprojekt