Idrottsdidaktik

Forskningsprojekt presenterade i bokstavsordning på forskare

Forskningsprojekt

På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa Jenny Isberg

Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa Gunn Nyberg

LEXXIS - lärande och Exergames i skolan Gunn Nyberg

Doktorandprojekt

 

Forskningsprojekt

På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa

Jenny Isberg

Syftet är att undersöka elevers uppfattningar om vilka förmågor de får möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. För att skapa en nyanserad bild av hur lärandesituationer kan skapas och hur elever och lärare uppfattar dessa kommer observationer av undervisningssituationer samt intervjuer med lärare och elever att genomföras. Detta pilotprojekt kommer att genomföras i en kommun och kommer att följa det implementeringsarbete av Lgr-11 som kommunen genomför. Detta innebär att samtliga undervisande lärare i ämnet idrott och hälsa, i den utvalda kommunen, kommer att medverka i projektet. Idrott och hälsa är ett skolämne som enligt forskning visat sig ha ett otydligt lärobjekt och det finns ingen konsensus vad gäller ämnets kärna och dess innehåll (Ekberg, 2009; Redelius, Fagrell & Larsson, 2009 & Larsson et al, 2010). Kursplanen i idrott och hälsa, Lgr 11, lyfter fram fyra ämnesspecifika förmågor som undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Det är utvecklingen av dessa förmågor som ska genomsyra undervisningen och ligga till grund för uppnåendet av kunskapskraven (Skolverket, 2011). Syftet med studien är också att undersöka idrottslärares uppfattningar om hur det centrala innehållet kan omsättas i undervisning, så att eleverna kan erbjudas möjligheter att använda sig av och utveckla de ämnesspecifika förmågorna samt bli medvetna om och förstå betydelsen av dessa.

Att utveckla allsidiga rörelseförmågor i ämnet idrott och hälsa

Gunn Nyberg

Projektet är en praktiknära studie i form av en Learning Study tillsammans med lärare i idrott och hälsa. Syftet är att undersöka vad det innebär att kunna urskilja och erfara sitt sätt att röra sig samt hur undervisningen kan formas för att undeerlätta elevers lärande avseende den förmågan.

LEXXIS - lärande och Exergames i skolan

Gunn Nyberg

Projektet LEXIS – Learning and EXergames In School – består av flera delstudier som undersöker användandet av exergames som läromedel i skolan. I projektet riktas blicken mot vad ungdomarna lär sig när de spelar TV-spelen samt hur detta lärande sker. I projektet studeras därmed samspelet mellan ungdomars erfarenheter, de sociala relationerna mellan deltagarna samt mellan deltagarna och det innehåll som spelet erbjuder.
Gunn Nyberg, i samarbete med docent Jane Meckbach vid GIH, genomför en delstudie som fokuserar elever som spelar dansspel och vilket kunnande som eleverna verkar utveckla.

Doktorandprojekt